Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk ds. obsługi rejestru TERYT w Oddziale w Koszalinie

15.09.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko


statystyk
do spraw: obsługi rejestru TERYT
w Oddziale w Koszalinie

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Koszalin, al. Monte Cassino 4
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy znajduje się w Oddziale Urzędu na 2 piętrze. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, możliwe wyjazdy służbowe, praca w terenie, wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, kserokopiarka, telefon). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: szerokie drzwi wejściowe, drzwi wewnętrzne i ciągi komunikacyjne. Brak pochylni przy wejściu do budynku, platformy przyschodowej, wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.


ZAKRES ZADAŃ

 • uczestniczenie w prowadzeniu prac związanych z aktualizacją informacji zasilających krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju TERYT oraz map cyfrowych dla województwa zachodniopomorskiego
 • uczestniczenie w utrzymywaniu spójności pomiędzy podziałami: statystycznym, urbanistycznym i geodezyjnym w celu zapewnienia kompletności i rzetelności danych zawartych w rejestrze TERYT
 • uczestniczenie w udostępnianiu informacji z rejestru o powiatach i gminach województwa zachodniopomorskiego
 • realizowanie badań statystycznych metodą wywiadu telefonicznego


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej, służby cywilnej
 • Znajomość regulacji prawnych w statystyce publicznej oraz w służbie cywilnej
 • ogólna znajomość przepisów dotyczących prowadzenia rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT
 • znajomość pakietu MS Office
 • dokładność
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • poszukiwanie informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25 września 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Szczecinie
Oddział w Koszalinie
al. Monte Cassino 4
75-412 Koszalin pok. nr 107

z dopiskiem - Oferta nr 13/2018


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin, tel. 91 459 77 00, e-mail: • Kontakt do inspektora ochrony danych: telefon 91 459 77 11, e-mail: • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych. • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) • Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty kandydatów/kandydatek niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 94 347 63 20.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz (Urząd Statystyczny w Szczecinie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 15.09.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 25.02.2019 16:02
Sprawdź historię zmian
Do góry