Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk do spraw realizacji badań w Wydziale Badań Ankietowych

01.12.2018

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

statystyk
do spraw: realizacji badań
w Wydziale Badań Ankietowych

 

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 2

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Szczecin
ADRES URZĘDU: ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin

 

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy znajduje się w siedzibie Urzędu na 8 piętrze. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Możliwe wyjazdy służbowe. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.


ZAKRES ZADAŃ

 • Uczestniczenie w kontroli logicznej, merytorycznej i rachunkowej sprawozdań i materiałów statystycznych wpływających do Urzędu.
 • Przeprowadzanie terenowych i telefonicznych kontroli pracy przyporządkowanych ankieterów.
 • Uczestniczenie w uzupełnianiu wiedzy przyporządkowanych ankieterów.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Wiedza z zakresu statystyki
 • Dobra znajomość programu Excel
 • Komunikacja interpersonalna
 • Myślenie analityczne
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej
 • Znajomość regulacji prawnych w statystyce publicznej i w służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 11 grudnia 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin
  pok. nr 718
  z dopiskiem oferta nr 20/2018
   

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

• Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin, tel. 91 459 77 00, e-mail: sekretariatUSSZC@stat.gov.pl

Kontakt do inspektora ochrony danych: telefon 91 459 77 11, e-mail: IOD_USSZC@stat.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

• Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 459-77-03.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz (Urząd Statystyczny w Szczecinie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Wytworzenie informacji: 30.11.2018
Publikacja informacji: 01.12.2018 08:00
Sprawdź historię zmian
Do góry