Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

sprzątaczka

05.12.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


sprzątaczka
w wymiarze pełnego etatu


umowa na zastępstwo

 

Główne obowiązki:

 • Utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych do sprzątania pomieszczeniach w szczególności:
  • zamiatanie i odkurzanie przydzielonej powierzchni,
  • opróżnianie koszy ze śmieci i makulatury,
  • odkurzanie i mycie mebli, parapetów, drzwi oraz innych sprzętów i urządzeń znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach,
  • odkurzanie i pranie wykładziny w pokojach i na korytarzach,
  • mycie sanitariatów, glazury, umywalek z użyciem środków dezynfekujących.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie podstawowe


WYMAGANIA DODATKOWE

 • dokładność, umiejętność pracy w zespole


Oferty zawierające:

 • list motywacyjny
 • cv
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

należy składać do:
13.12.2018r.

do Wydziału Kadr i Szkolenia (pokój 718)  lub listownie na adres:
Urząd Statystyczny
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
z dopiskiem  „oferta pracy”

lub e-mailem:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91-459 77 03.
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie  informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie mający siedzibę w Szczecinie (70-530 Szczecin) przy ul. Matejki 22 – dalej „Administrator”
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sprzątaczki.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy  od zakończenia naboru``.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych tel. (91) 4597711

Oferty muszą zawierać oświadczenia o niekaralności , o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz (Urząd Statystyczny w Szczecinie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 05.12.2018 16:00
Sprawdź historię zmian
Do góry