Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter na terenie miasta Myślibórz

06.07.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko


ankieter
na terenie miasta Myślibórz
w Urzędzie Statystycznym w Szczecinie

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Umowa: na okres próbny

 

Główne obowiązki:

 1. Realizowanie badań ankietowych na terenie miasta Myślibórz i powiatu myśliborskiego wymagających przeprowadzania bezpośrednich wywiadów z respondentami przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego lub formularzy papierowych.
 2. Analizowanie, kontrolowanie i przygotowywanie zebranych materiałów do opracowania.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • min. dwa lata pracy
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • umiejętność obsługi komputera
 • dokładność
 • mobilność


Oferty zawierające:

 • list motywacyjny
 • cv
 • wymagane oświadczenia

należy składać do 13 lipca 2018 r.

do pokoju 718, VIII piętro lub listownie na adres :
Urząd Statystyczny w Szczecinie
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin
z dopiskiem oferta pracy ankieter Myślibórz

lub e-mailem :

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 459 75 48 lub 91 459 77 03


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie  informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie mający siedzibę w Szczecinie (70-530 Szczecin) przy ul. Matejki 22 – dalej „ Administrator”
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz  art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 997) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ankietera.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy  od zakończenia naboru``.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.  
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych tel. (91) 4597711

Oferty muszą zawierać oświadczenia o niekaralności , o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


……………………………………….

(miejscowość, data)

Oświadczenia

 

Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………..………………………,

legitymująca/y  się dowodem osobistym/paszportem* nr …………………….……………..

oświadczam, że:

 • nie byłam/byłem karany,
 • korzystam z pełni praw publicznych,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru na stanowisko …………………………………………


*niepotrzebne skreślić


…………….……………………

(własnoręczny podpis)


Jeżeli zamieszczasz w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy o wyrażenie poniższej zgody:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (niewymienionych w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy) zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


…………….……………………

(własnoręczny podpis)


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz (Urząd Statystyczny w Szczecinie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 06.07.2018 15:14
Aktualizacja informacji: 25.02.2019 15:59
Sprawdź historię zmian
Do góry