Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk do spraw realizacji badań statystycznych w Wydziale Badań Ankietowych

27.11.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko

Statystyk
do spraw realizacji badań statystycznych
w Wydziale Badań Ankietowych

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu:    1
Liczba stanowisk pracy : 1
Miejsce wykonywania pracy: Tarnobrzeg, ul. Wyspiańskiego 12

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja poprawności akceptowanych błędów uznaniowych i nieuznaniowych
 • Sprawdzanie poprawności ankiet papierowych oraz kontrola danych w systemie informatycznym badań
 • Przypisywanie poprzez System CORstat wylosowanych adresów do ankieterów oraz monitorowanie spływu wypełnionych ankiet
 • Przygotowywanie nowozatrudnionych ankieterów do pracy oraz przeprowadzanie bieżącego instruktażu w zakresie realizowanych badań
 • Przeprowadzanie terenowych/telefonicznych kontroli pracy ankieterów oraz sporządzanie protokołów z przebiegu kontroli
 • Zastępowanie ankieterów w terenie
 • Przygotowywanie materiałów dla ankieterów (formularze, instrukcje, upominki dla rodzin) oraz na bieżąco rozliczanie pobranych upominków na podstawie list pokwitowań

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Oddziału w Tarnobrzegu
 • Praca przy komputerze
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału w Tarnobrzegu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind
 • Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Inne

 • Przed budynkiem brak podjazdu dla wózków inwalidzkich

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • wykształcenie: średnie

 

pozostałe wymagania niezbędne

 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

wymagania dodatkowe:

 • Podstawowa wiedza na temat realizacji badań ankietowych

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

 

Termin składania dokumentów:
11-12-2018

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów
z dopiskiem „Oferta pracy nr 12/2018 SC”

 

Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje się, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 10;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail – , tel. 178535210, wewn. 304;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz wyborem najlepszego kandydata do pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy i art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor Urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o służbie cywilneJ jest obligatoryjne, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne;
 9. dane osobowe Pracowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach oświadczenia o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji

 

Ważne: Wymagane oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.

 


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Lucyna Kołodziej-Sitek (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Publikujący informację: Dariusz Mazurek (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 27.11.2018 13:27
Sprawdź historię zmian
Do góry