Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista do spraw realizacji badań w Oddziale w Krośnie

05.01.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko


specjalista
do spraw realizacji badań
w Oddziale w Krośnie


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy : 1
Miejsce wykonywania pracy: Krosno, ul. Bieszczadzka 5


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli i analiz w zakresie prowadzonych badań
 • Pozyskiwanie danych pierwotnych z wykorzystaniem kanałów CAPI, CATI, CAII, PAPI i przetwarzanie ich w systemach informatycznych zgodnie z terminami ustalonymi w harmonogramach
 • Monitorowanie kompletności danych oraz prowadzenie kontroli merytorycznej i logicznej sprawozdań wpływających do Urzędu
 • Udzielanie jednostkom sprawozdawczym informacji i wyjaśnień na temat wykrytych błędów oraz przyjętych założeń metodologicznych
 • Wykonywanie zadań ankietera uzupełniającego


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Oddziału w Krośnie
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału w Krośnie

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Inne

 • Przed budynkiem znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w realizacji badań statystycznych


pozostałe wymagania niezbędne

 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.


Termin składania dokumentów: 18- 01- 2018


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów

z dopiskiem „Oferta pracy nr 2/2018”


Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305

Informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Osoby składające ofertę na wskazane stanowisko pracy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej jest obligatoryjne, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Stanisław Hady-Głowiak (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 05.01.2018 08:37
Aktualizacja informacji: 05.01.2018 09:21
Sprawdź historię zmian
Do góry