Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista do spraw programowania w Wydziale Informatyki (zatrudnienie na zastępstwo)

26.10.2016

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko

główny specjalista do spraw programowania
w Wydziale Informatyki


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Wymiar etatu:  1 (umowa na zastępstwo)
Liczba stanowisk pracy : 1
Miejsce wykonywania pracy:
Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Projektowanie i programowanie aplikacji oraz systemów informatycznych, tworzenie oprogramowania wspomagającego pracę wydziałów Urzędu.
 • Udoskonalanie i modyfikacja oraz zabezpieczanie kodów źródłowych aplikacji w zakresie powierzonych zadań.
 • Tworzenie i archiwizowanie dokumentacji oprogramowania oraz opracowywanie instrukcji obsługi dla użytkowników.


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w siedzibie Urzędu.
 • Praca przy komputerze.
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu.
 • Możliwe krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
   

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy.
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
 • W budynku znajduje się winda.


Inne:

Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

wykształcenie: wyższe (profil informatyczny)

doświadczenie zawodowe:  3 lata w programowaniu obiektowym

pozostałe wymagania niezbędne

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie literatury przedmiotu.
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego z wymienionych języków programowania: C#, VB.NET, Java.
 • Podstawowa znajomość systemów operacyjnych.
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy.
 • Umiejętność współpracy.
 • Umiejętność  komunikacji interpersonalnej i pisemnej.
 • Umiejętność  myślenia analitycznego.
 • Kreatywność.

wymagania dodatkowe:

 • Znajomość środowiska ASP.NET.
 • Znajomość JavaScript, jQuery, HTML5.
 • Znajomość narzędzi wytwórczych np. SVN, Maven.
 • Znajomość CSS3.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność -  w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych.


Termin składania dokumentów: 7- 11- 2016


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35-959 Rzeszów

z dopiskiem „Oferta pracy nr 7/2016”


Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Lucyna Kołodziej-Sitek (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 25.10.2016
Publikacja informacji: 26.10.2016 08:00
Aktualizacja informacji: 14.04.2017 10:07
Sprawdź historię zmian
Do góry