Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista do spraw analizy, metodologii i autor badania w Ośrodku Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej - Dział Metodologii i Zintegrowanych Badań w Zakresie Podróży (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

05.01.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko


główny specjalista
do spraw analizy, metodologii i autor badania
w Ośrodku Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej - Dział Metodologii i Zintegrowanych Badań w Zakresie Podróży


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy : 1
Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie i modyfikacja metodologii badania podróży nierezydentów realizowanego na przejściach granicznych
 • Analiza kwartalnych wyników badania podróży nierezydentów oraz ocena ich jakości
 • Opracowywanie propozycji zapisów do programu badań statystycznych, planu opracowań statystycznych oraz innych materiałów związanych z przygotowaniem i realizacją badań w zakresie podróży, w tym harmonogramów prowadzenia badań ankietowych, informacji nt. udziału ankieterów w badaniach
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracami urzędów statystycznych w zakresie prowadzenia badań na granicach, w portach morskich i lotniskach
 • Analiza, kontrola i zatwierdzanie zbiorów, tablic wojewódzkich i ogólnopolskich z badania nierezydentów
 • Planowanie i analiza kosztów badań statystycznych prowadzonych przez Dział


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Urzędu
 • Praca przy komputerze
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • W budynku znajduje się winda

Inne

 • Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne

 • 1,5 roku doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia badań statystycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność wykorzystywania wiedzy
 • Doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Umiejętność współpracy
 • Komunikacja pisemna i interpersonalna
 • Myślenie analityczne
 • Kreatywność
 • Wystąpienia publiczne

wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie wyższe matematyczne, ekonomiczne lub pokrewne
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa


Termin składania dokumentów: 12- 01- 2018


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów

z dopiskiem „Oferta pracy nr 1/2018”


Inne informacje:

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305

Informujemy, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 10.
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom. Osoby składające ofertę na wskazane stanowisko pracy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej jest obligatoryjne, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Stanisław Hady-Głowiak (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 05.01.2018 08:09
Aktualizacja informacji: 05.01.2018 09:29
Sprawdź historię zmian
Do góry