Urząd Statystyczny w Poznaniu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy statystyk w Oddziale w Kościanie

27.11.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy statystyk  
w Oddziale w Kościanie

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

 

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Statystyczny w Poznaniu, Oddział w Kościanie
Aleja Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan

Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego. Praca lekka z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, monitor ekranowy, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów). Praca wewnątrz pomieszczenia; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą; udział w seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych; wyjazdy służbowe.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy znajduje się w 2-piętrowym budynku administracyjnym przy Al. Tadeusza Kościuszki 22 w Kościanie. Na wszystkich piętrach znajdują się pokoje biurowe oraz węzły sanitarne. Pomieszczenia oraz stanowiska pracy należące do Urzędu Statystycznego rozmieszczone są na parterze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, monitor ekranowy, meble biurowe oraz inne urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, niszczarka, itp.). W przestrzeni zajmowanej przez Urząd Statystyczny wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym obiekt dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Zakres zadań:

 • kontrola pod względem formalnym, logicznym oraz merytorycznym sprawozdań wpływających na portal Sprawozdawczy GUS z zakresu specjalizacji urzędu w celu ich prawidłowego przygotowania do dalszego przetwarzania,
 • zbieranie, gromadzenie i  przetwarzanie sprawozdań oraz danych pierwotnych w celu uzyskania poprawnych danych wynikowych,
 • kontrola i analiza poprawności wyników badań oraz przygotowywanie wyjaśnień w zakresie  istotnych zmian w badanych kategoriach w celu przekazania prawidłowych danych do dalszego opracowania.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • myślenie analityczne,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • doświadczenie zawodowe 6 miesięcy w obszarze administracji publicznej lub pracy biurowej.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,    
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,    
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.    

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy złożyć do:  12 grudnia 2018 r.
 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat
  Ul. Wojska Polskiego 27/29
  60-624 Poznań

  koniecznie z dopiskiem - Oferta nr 32/2018

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu mający siedzibę w Poznaniu (60-624 Poznań) przy ul. Wojska Polskiego 27/29 – dalej „ Administrator”

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108  ze zm.) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

III. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.

IV. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane  jedynie operatorom pocztowym oraz innym procesorom na podstawie art. 28 RODO, ale tylko jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) jak i występującego po tym okresie czasu niezbędnego na usunięcie przekazanych danych.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych .


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2250 zł + dodatek stażowy.

Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.

List motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-poznaniu/

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-267.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Zofia Skibicka (Urząd Statystyczny w Poznaniu)
Publikujący informację: Dariusz Mazurek (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 27.11.2018 11:38
Sprawdź historię zmian
Do góry