Urząd Statystyczny w Poznaniu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

10.10.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:


ankieter
w Wydziale Badań Ankietowych

(stanowisko poza korpusem służby cywilnej)


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce pracy:

 • praca w terenie na obszarze woj. wielkopolskiego w szczególności powiatu jarocińskiego i powiatu pleszewskiego.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca z przewagą wysiłku umysłowego o charakterze lekkim; wykonywana głównie w terenie, poza budynkiem Urzędu (prace ankieterskie, wywiady z respondentami, zbieranie danych statystycznych i sprawozdawczych; przemieszczanie się, w tym środkami komunikacji, obsługa mobilnych urządzeń przetwarzania danych takich jak laptop, tablet, handheld); okresowo praca wykonywana w budynku Urzędu (praca administracyjno-biurowa na stacjonarnym stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy, opracowywanie dokumentów, analiza i wprowadzanie danych do komputera); praca wykonywana samodzielnie; wymaga chodzenia, częstych wyjazdów w teren, szczególnej koncentracji i dobrej ostrości wzroku; praca wymaga stałego kontaktu z nieznajomymi osobami (respondentami) w trakcie prowadzenia badań statystycznych (możliwe obciążenia psychospołeczne – stres zawodowy); sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą; udział w seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych; wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W trakcie pracy w terenie miejscem pracy jest obszar województwa wielkopolskiego. W czasie wykonywania czynności służbowych w siedzibie pracodawcy praca wykonywana jest na stacjonarnym stanowisku biurowym zlokalizowanym w budynku administracyjnym przy Pl. Jana Kilińskiego 13 w Kaliszu. W obrębie tego budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze z wydzielonymi strefami ograniczonego dostępu. Pod względem technicznym obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych; w celu skorzystania z jego usług przez osoby niepełnosprawne Urząd zapewnia pomoc organizacyjną - asystę ze strony pracowników.


Zakres zadań:

 • realizacja badań ankietowych w gospodarstwach domowych i rolnych techniką bezpośredniego wywiadu z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablet) lub kwestionariuszy papierowych, zgodnie z organizacją badań,
 • komputerowa rejestracja kwestionariuszy papierowych,
 • analiza i kontrola zebranych danych,
 • dbanie o jakość i kompletność zebranych danych oraz terminowa realizacja zadań.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • dyspozycyjność,
 • rzetelność i terminowość.


Wymagane dokumenty:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia,  
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  (prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-poznaniu/).

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do: 22 października 2018 r.
 • decyduje: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań

koniecznie z dopiskiem - Oferta nr 2/AN/WBA/2018


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu mający siedzibę w Poznaniu (60-624 Poznań) przy ul. Wojska Polskiego 27/29 – dalej „ Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane mogą być przekazywane  jedynie operatorom pocztowym oraz innym procesorom na podstawie art. 28 RODO, ale tylko jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy jak i występującego po tym okresie czasu niezbędnego na usunięcie przekazanych danych.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych .


Inne informacje:

 • umowę o pracę na pełny etat,
 • stabilne warunki pracy,
 • elastyczny, zadaniowy czas pracy,
 • stabilne warunki wynagrodzenia,
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne,
 • możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji,
 • kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań,
 • list motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
 • kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego,
 • oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27 98 302 (Wydział Badań Ankietowych), 61 27 98 263 (Wydział Kadr i Szkolenia).

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Zofia Skibicka (Urząd Statystyczny w Poznaniu)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 10.10.2018 11:17
Aktualizacja informacji: 25.02.2019 15:18
Sprawdź historię zmian
Do góry