Urząd Statystyczny w Lublinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa

13.09.2018

Dyrektor Urzędu Urzędu
poszukuje kandydatów na stanowisko


specjalista
do spraw: analiz i opracowań statystycznych
w Ośrodku Statystyki Budownictwa


Wymiar etatu: 1
Liczba miejsc pracy: 2

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Lublin
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Lublinie, ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie kompleksowych, wieloaspektowych analiz danych statystycznych z zakresu budownictwa w celu przygotowania publikacji,
 • realizacja prac koncepcyjnych i redakcyjnych związanych z przygotowaniem publikacji statystycznych, referatów prezentowanych na konferencjach i seminariach naukowych oraz artykułów i notatek przeznaczonych do publikacji w prasie lub mediach elektronicznych w celu zapewnienia właściwej i na wysokim poziomie merytorycznym prezentacji danych dotyczących sytuacji budownictwa,
 • analizowanie wyników badań statystycznych w celu zapewnienia poprawnej jakości danych statystycznych,
 • uczestnictwo w organizacji badań statystycznych z zakresu budownictwa w celu zapewnienia jak najwyższej jakości danych,
 • przedstawianie wyników badań z zakresu budownictwa na seminariach i konferencjach w celu dostarczenia informacji o kondycji i kierunkach zmian w sektorze budowlanym oraz prezentacja prac Ośrodka Statystyki Budownictwa,
 • rozpoznawanie i analizowanie potrzeb użytkowników informacji w celu zaspokajania ich oczekiwań w zakresie prezentowanych danych.


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
 • bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych - platforma schodowa.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analizy zjawisk społeczno-gospodarczych lub redagowaniu tekstów.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • zdolność myślenia analitycznego oraz syntezy informacji pochodzących z różnych źródeł,
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • rzetelność,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna i pisemna,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • znajomość statystycznych metod analizy danych oraz umiejętność ich wykorzystania,
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania pakietu MS Office,
 • znajomość pakietów statystycznych (SPSS i/lub Statistica, innych) w stopniu umożliwiającym ich stosowanie w analizach,
 • znajomość komputerowych narzędzi graficznych oraz narzędzi do wizualizacji danych,
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.

dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe matematyczne, ekonomiczne lub pokrewne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • kreatywność,
 • wystąpienia publiczne.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


Termin składania dokumentów:
24.09.2018 r.


Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin

z dopiskiem na liście motywacyjnym „ oferta nr 1/09/2018”


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie ul. Stanisława Leszczyńskiego 48; 20-068 Lublin, tel. 81 533 30 40, e-mail:
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 81 465-20-20 e-mail:
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe nie są udostępniane osobom i podmiotom trzecim i są przetwarzane wyłączenie przez administratora danych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
   
 • Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
   
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
   
 • Nasz urząd zapewnia swoim pracownikom: stabilną i ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, regularnie wypłacane wynagrodzenie, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody - zależności od wyników pracy, wsparcie na etapie wdrażania do pracy, pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku, korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego.
   
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.
 • ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
   
 • Pod niżej wymienionym adresem internetowym umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia.
   
 • Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - Informacje ogólne – Praca, bądź mailem lub telefonicznie.
   
 • Metody i techniki naboru:
  etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
  etap III: rozmowa kwalifikacyjna.
   
 • Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania.  Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
   
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: 81 4652019 lub 81 4652050.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Monika Szymczak (Urząd Statystyczny w Lublinie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 13.09.2018 12:56
Aktualizacja informacji: 04.06.2019 11:05
Sprawdź historię zmian
Do góry