Urząd Statystyczny w Kielcach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista ds. organizacji zaopatrzenia w sprzęt i wyposażenie biurowe oraz transportu i logistyki w Wydziale Administracyjnym

15.09.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


specjalista
do spraw: organizacji zaopatrzenia w sprzęt i wyposażenie biurowe oraz transportu i logistyki
w Wydziale Administracyjnym

 


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Kielce
ADRES URZĘDU:
Urząd Statystyczny, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce


WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1

 

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie/ użytkowanie sprzętu biurowego/ praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Wejście główne od strony ul. Zygmunta Wróblewskiego oraz parter budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Współpraca z firmami zewnętrznymi w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
 • Obsługa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
 • Współuczestnictwo w prowadzeniu gospodarki magazynowej oraz ewidencjonowanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: w administracji lub w pracy biurowej
 • Asertywność,
 • Umiejętność pracy przy komputerze (pakiet MS Office)
 • Rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Wykorzystanie wiedzy, doskonalenie zawodowe i poszukiwanie informacji
 • Współpraca oraz komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25 września 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Kielcach
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
25-369 Kielce
pokój nr 22 lub 23

z dopiskiem "Oferta 14/2018"


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach Pani Agnieszka Piotrowska-Piątek tel. 41 2499601
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Pan Marcin Nawierski
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto 2700 zł + dodatek stażowy.

Aplikacje, które wpłyną po terminie lub nie będą zawierały któregokolwiek dokumentu z wymaganych, nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów). Wszystkie oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie procedurami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(41) 2499614 lub (41)2499615

WZORY OŚWIADCZEŃ


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Iwona Pobocha (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 15.09.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 25.02.2019 11:16
Sprawdź historię zmian
Do góry