Urząd Statystyczny w Kielcach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter

22.11.2018

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach
poszukuje kandydatów na stanowisko

ankieter


(nr 16/2018) data ukazania się ogłoszenia: 22 listopada 2018r.


Adres urzędu: Urząd Statystyczny, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy:  1
Miejsce wykonywania pracy: punkty badań na terenie województwa świętokrzyskiego, a w szczególności powiat skarżyski, starachowicki i ościenne gminy.

Warunki zatrudnienia:

 • praca w zadaniowym systemie czasu pracy,
 • praca związana z bezpośrednim kontaktem z respondentem / realizacja badań ankietowych w terenie związana z przeprowadzaniem wywiadów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego,
 • udział w szkoleniach, spotkaniach.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • realizacja ankiet i wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentem z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania,
 • komputerowa rejestracja ankiet,
 • sporządzanie meldunków i raportów z przeprowadzonych badań,
 • dbanie o wizerunek statystyki publicznej w społeczeństwie.

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie - minimum średnie, 
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • odporność na stres,
 • dobra organizacja własnej pracy,
 • komunikatywność, rzetelność, systematyczność i terminowość,
 • dyspozycyjność i mobilność.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • umiejętność kierowania pojazdem – prawo jazdy kategorii „B”,
 • gotowość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Wymagane  dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys – curriculum vitae podpisany przez kandydata,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach/szkoleniach

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • wymagane doświadczenie zawodowe może być również potwierdzone innym dokumentem,  niż świadectwo pracy.

Pracownik może także złożyć inne dokumenty potwierdzające kompetencje, które uważa za szczególnie istotne.


Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty aplikacyjne w formie pisemnej zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji należy składać do 2 grudnia  2018r. w Urzędzie Statystycznym w Kielcach ul. Zygmunta  Wróblewskiego 2,   25-369 Kielce Wydział Kadr   i Szkolenia pokój nr 22 lub 23 lub przesłać pocztą na w/w adres Urzędu w terminie nie późniejszym niż termin składania ofert tj. 2 grudnia 2018r. z dopiskiem „Ogłoszenie o naborze  nr 16/2018” -  decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego:  Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach Pani Agnieszka Piotrowska-Piątek tel. 412499601
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Pan Marcin Nawierski iodkie@stat.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:

Ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszkania w Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach lub okolicach. Proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2200,00 zł + dodatek stażowy zgodnie  z obowiązującymi zasadami  + premia regulaminowa. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o kolejnym etapie naboru.
Prosimy o dokładne sprawdzanie czy Państwa aplikacje zawierają komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(41) 2499614 lub (41)2499615.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Iwona Pobocha (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Wytworzenie informacji: 22.11.2018
Publikacja informacji: 22.11.2018 14:50
Aktualizacja informacji: 27.11.2018 15:57
Sprawdź historię zmian
Do góry