Urząd Statystyczny w Gdańsku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Ankieter w Wydziale Badań Ankietowych

08.07.2019

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku
poszukuje kandydatów na stanowisko


Ankieter
w Wydziale Badań Ankietowych

 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce pracy:

 • praca w terenie na obszarze woj. pomorskiego w szczególności miasta Gdańska, Sopotu oraz powiatu gdańskiego.


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca w zadaniowym czasie pracy poza siedzibą urzędu,
 • stres związany z kontaktem z respondentami.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja ankiet, wywiadów w bezpośrednim kontakcie z respondentami z wykorzystaniem urządzeń mobilnych lub formularzy papierowych,
 • analiza, kontrola i przygotowanie zebranych materiałów do opracowania,
 • komputerowa rejestracja ankiet i kwestionariuszy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • 2 lata pracy,
 • rzetelność,
 • umiejętność organizacji własnej pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • umiejętność poszukiwania informacji,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office).

dodatkowe:

 • umiejętność myślenia analitycznego,
 • zorientowanie na klienta/interesanta,
 • gotowość do wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.


Wymagane dokumenty:


Termin składania dokumentów: 26-07-2019 r.

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Gdańsku
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk

z dopiskiem oferta nr 05/NP/2019


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - KANDYDACI DO PRACY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku mający siedzibę w Gdańsku (80-434 Gdańsk) przy ul. Danusi 4 – dalej „Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z naborem.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych  jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział Pani/Pana w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom publicznym uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, lecz nie dłużej niż okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez US Gdańsk, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt:


Inne informacje:

Ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszkania w Gdańsku i w okolicach. CV i list motywacyjny należy podpisać własnoręcznym podpisem oraz zamieścić oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku w celu realizacji procesu naboru zgodnie z art. 4 pkt 11, art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Nabór składa się z dwóch etapów:

 • I etap: weryfikacja formalna ofert,
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 76 83 150.

Proponowane wynagrodzenie brutto (wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa): 2419 + dodatek stażowy.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Katarzyna Nagórska (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 08.07.2019 09:19
Sprawdź historię zmian
Do góry