Urząd Statystyczny w Gdańsku

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

administrator sieci do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki

16.05.2017

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

administratora sieci do spraw obsługi informatycznej
w Wydziale Informatyki


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Gdańsk
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk


WARUNKI PRACY

Praca biurowa w pozycji siedzącej, przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie wykonywana w siedzibie Urzędu. Budynek Urzędu posiada windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także odpowiednio dostosowane pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

ZAKRES ZADAŃ

 • administrowanie siecią LAN, konfigurowanie, monitorowanie urządzeń warstwy łącza danych (przełączników) w Urzędzie oraz Oddziałach, wyszukiwanie i diagnozowanie problemów, planowanie i realizowanie zadań związanych z prowadzeniem i rozwojem serwisu Intranetowego Urzędu, współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • dbanie o właściwe zabezpieczenie sieci LAN w celu uniemożliwienia naruszeń integralności jej zasobów,
 • administrowanie infrastrukturą informatyczną Urzędu opartą o technologię Windows (monitorowanie, konfigurowanie, instalowanie, wdrażanie, zabezpieczanie) w celu prawidłowej i stabilnej pracy urządzeń IT Urzędu,
 • konfigurowanie i podłączanie do sieci stacji roboczych i drukarek w celu zapewnienia ich bezawaryjnej pracy,
 • konfiguracja i zarządzanie systemem do backupowania (biblioteki taśmowe, macierze),
 • administrowanie aplikacją wspomagającą zarządzanie w celu zapewnienia poprawnej pracy i bezpieczeństwa danych,
 • współpraca z administratorami sieci rozległej WAN.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie informatyczne.
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego  w obszarze IT.
 • biegła znajomość systemów serwerowych - Windows 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012 R2 (clustering, hyper-V),
 • biegła znajomość systemów desktopowych - Windows 7, 8, 8.1, 10,
 • biegła znajomość administrowania bazami danych SQL Serwer - wersje 8.0, 2005, 2008, 2012,
 • tworzenie/przerabianie skryptów administracyjnych (PowerShell, batch),
 • znajomość protokołu TCP/IP v4,
 • znajomość DHCP,
 • znajomość konfiguracji oraz monitoringu warstwy łącza danych sieci LAN,
 • znajomość konfiguracji przełączników CISCO, 3COM,
 • posiadanie wiedzy w zakresie usług katalogowych Active Directory,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca,
 • komunikacja pisemna i interpersonalna,
 • dobra znajomość języka angielskiego (technicznego IT w stopniu bardzo dobrym),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne,
 • znajomość środowiska VMware w wersji 5, vSphere, View, Teradici, tworzenie/przerabianie pul, desktopów linked clone (dedicated oraz floating),
 • doświadczenie w zarządzaniu serwerem/oprogramowaniem antywirusowym (preferowane rozwiązania firmy McAfee, ePO, Endpoint Security 10, DLP 10),
 • znajomość środowiska UNIX,
 • znajomość rozwiązań backupowych (preferowane rozwiązania firmy HP Data Protector),
 • znajomość Microsoft SCOM 2012, SCCM 2012,
 • znajomość programu Płatnik od strony administracyjnej,
 • znajomość systemów Trezor i ePUAP,
 • znajomość zagadnień związanych z podpisem elektronicznym, certyfikatami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi,
 • myślenie analityczne,
 • kreatywność.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego stażu pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 26 maja 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk

z dopiskiem oferta nr 02/2017


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nabór składa się z trzech etapów:

I etap: weryfikacja formalna ofert;

II etap: test wiedzy i umiejętności;

III etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacyjnego. List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz uzupełnione lub złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów niewyłonionych w trakcie naboru można będzie odebrać w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3230 zł brutto. Urząd nie odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczanych w innych środkach przekazu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 76-83-150.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Katarzyna Nagórska (Urząd Statystyczny w Gdańsku)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 16.05.2017
Publikacja informacji: 16.05.2017 15:01
Aktualizacja informacji: 06.03.2018 16:24
Sprawdź historię zmian
Do góry