Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy statystyk do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych Referacie Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)

14.04.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy statystyk

do spraw: udostępniania i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz realizacji badań statystycznych
w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Badań Regionalnych
Referacie Udostępniania Informacji i Edukacji Statystycznej


Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres Urzędu: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
Miejsce wykonywania pracy: Bydgoszcz


Warunki pracy:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych; praca w terenie,
 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
 • pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze, I i VII piętrze, w budynku są windy przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych (odpowiednia szerokość drzwi), do budynku prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych, korytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków inwalidzkich, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, nie do wszystkich pomieszczeń biurowych prowadzą odpowiedniej szerokości drzwi,
 • w budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań:

 • Udostępnianie informacji statystycznych w ramach prowadzonego informatorium statystycznego.
 • Rozpoznawanie zapotrzebowania, opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz prowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych.
 • Gromadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie księgozbiorów biblioteki i wydawnictw statystycznych.
 • Rozpoznawanie zapotrzebowania na wynikowe informacje statystyczne.
 • Realizowanie zadań związanych z utworzeniem, modernizacją i aktualizacją dziedzinowej bazy danych informatorium statystycznego.
 • Zbieranie, gromadzenie oraz opracowywanie danych statystycznych pozyskiwanych poprzez wywiady bezpośrednie lub telefoniczne. 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie.
 • Znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie statystyki publicznej.
 • Znajomość przepisów dotyczących podstaw funkcjonowania administracji publicznej oraz finansów publicznych.
 • Dobra znajomość MS Word, MS Excel.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność analizowania danych i logicznego myślenia.
 • Wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno – gospodarczej województwa.
 • Znajomość podstawowych pojęć, definicji i mierników statystycznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 • Przeszkolenie w zakresie aplikacji wspomagających realizację zadań na stanowisku.
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi klienta.
 • Przeszkolenie w zakresie metodologii rolniczych ankietowych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną.
 • Przeszkolenie w zakresie socjotechniki w zakresie prowadzenia wywiadów z respondentami.
 • Przeszkolenie w zakresie podstawowych aspektów metodologicznych badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Dobra znajomość MS PowerPoint.
 • Znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego prowadzenie statystycznych analiz danych SPSS, ArcGIS.
 • Znajomość specjalistycznego oprogramowania wspomagającego tworzenie opracowań statystycznych, np. CorelDraw.
 • Znajomość podstaw wnioskowania statystycznego i statystyki opisowej.
 • Przygotowanie pedagogiczne.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo.
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumentów i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.


Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: 28.04.2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów: aplikacje w zamkniętej i podpisanej kopercie należy złożyć w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. ks. Stanisława Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz

z dopiskiem "Oferta Nr 5/2017"

Inne informacje:

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%
 • PROSIMY O ODNIESIENIE SIĘ W APLIKACJI DO WSZYSTKICH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH  ZAWARTYCH W OGŁOSZENIU, CO TRAKTOWANE JEST NA RÓWNI Z OŚWIADCZENIEM O ICH SPEŁNIENIU,
 • list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem,
 • na stronie internetowej Urzędu: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/co-gdzie-jak-zalatwic-lewe-menu/jakie-sa-aktualne-oferty-pracy-stazy-i-praktyk-/ zamieszczono pomocniczy wzór oświadczenia,
 • nabór przebiega w trzech etapach: weryfikacja formalna ofert, pisemny test wiedzy i umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 52 3669365,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego),
 • powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną będą tylko kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru,
 • oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po przeprowadzeniu procedury naboru,
 • ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP Urzędu i na stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
 • do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne,
 • nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Anna Heinowska (Urząd Statystyczny w Bydgoszczy)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 14.04.2017
Publikacja informacji: 14.04.2017 13:06
Aktualizacja informacji: 06.03.2018 16:02
Sprawdź historię zmian
Do góry