Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego

18.04.2019

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza nabór na stanowisko:


Wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego


Miejsce wykonywania pracy:
Główny Urząd Statystyczny
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

 

1. Kandydaci przystępujący do naboru na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 2. Posiada obywatelstwo polskie;
 3. Korzysta z pełni praw publicznych;
 4. Nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Posiada kompetencje kierownicze;
 6. Posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. Posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa GUS w zakresie określonym przez Prezesa GUS;
 8. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo wyrazi zgodę na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego;
 9. Posiada znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym kontakty międzynarodowe.


2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego:

Wsparcie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w realizacji zadań zgodnych z ustawą o statystyce publicznej, w szczególności:

 1. Nadzór nad programowaniem, realizacją badań statystycznych i prowadzeniem prac metodologicznych oraz opracowywaniem i publikowaniem wyników badań i analiz statystycznych dotyczących:
 • działalności handlowej i gastronomicznej, stosunków gospodarczych z zagranicą, infrastruktury komunalnej i gospodarki mieszkaniowej, usług biznesowych, obrotu nieruchomościami oraz cen konsumpcyjnych, cen producentów w zakresie działalności przemysłowej i budowlanej, cen usług, cen w rolnictwie, cen w imporcie i eksporcie, cen nieruchomości i cen ziemi oraz cen gazu ziemnego i energii elektrycznej,
 • efektów ekonomicznych działalności sektora przedsiębiorstw niefinansowych, w tym podmiotów z kapitałem zagranicznym i grup przedsiębiorstw, a także działalności inwestycyjnej i stanu środków trwałych przedsiębiorstw, rzeczowych efektów działalności przemysłowej, obszaru gospodarki paliwowo-energetycznej i materiałowej,
 • zasobów produkcyjnych rolnictwa, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, skupu produktów rolnych, bilansów produktów rolniczych, zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji, mierników produkcji rolniczej, rachunków ekonomicznych rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie produkcji pierwotnej, sytuacji ekonomicznej/rynkowej w rolnictwie oraz działalności pozarolniczej związanej z gospodarstwem rolnym,
 • stanu zagrożenia i ochrony środowiska, gospodarki wodno-ściekowej, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, rachunków ekonomicznych środowiska.
 1. Nadzór nad inicjowaniem i programowaniem metodologii oraz prac badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych w obszarze statystyki regionalnej, prowadzeniem badań przestrzennych w skali kraju, opracowywaniem i przygotowywaniem zbiorczych opracowań i analiz regionalnych, w tym przestrzennych, koordynacją prac jednostek służb statystyki publicznej w obszarze badań regionalnych oraz inicjowaniem prac badawczo-rozwojowych,
 2. Nadzór nad realizacją prac rozwojowych finansowanych ze środków europejskich,
 3. Wykonywanie innych zadań określonych przez Prezesa GUS.


3. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. Opracowanie: Koncepcja organizacji prac rozwojowych w systemie statystyki publicznej w Polsce (nie więcej niż 20 stron);
 2. Życiorys i list motywacyjny;
 3. Kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kopię dokumentów potwierdzających co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 10. Kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego;
 11. Kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.


4. Dokumenty , o których mowa w pkt. 3 należy składać:

w formie papierowej, na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15-16:15 w zamkniętych kopertach lub

w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres . W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu przeprowadzenia oceny kompetencji kierowniczych. 


Termin składania ofert upłynie: 10 maja 2019 r.

Decyduje data: wpływu do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Biuro Organizacji i Kadr
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO WICEPREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO”


5. Informacje o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
 • Ocena kompetencji kierowniczych;
 • Prezentacja własna (do 25 min.) opracowania: Koncepcja organizacji prac rozwojowych w systemie statystyki publicznej w Polsce;
 • Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zadań wykonywanych na stanowisku Wiceprezesa GUS;


6. Inne informacje

Kandydaci proszeni są o podanie nr telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Urzędu).

O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie dokumentów - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

Osoba wyłoniona w drodze naboru na stanowisko Wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego podlega obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 430, z późn. zm.) - dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.


DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[1] (RODO), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, dalej „Prezes GUS” informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
 

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes GUS z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa - dalej „Administrator”.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), w związku z art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 649).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

 1. okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
 2. po okresie, o którym mowa w pkt a), dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych– w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
 3. do usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zostaną usunięte przez administratora w terminie 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. do przenoszenia danych;
 6. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;
 7. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji na stanowisko Wiceprezesa GUS w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Małgorzata Połowska (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 18.04.2019 13:02
Sprawdź historię zmian
Do góry