Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy specjalista w Wydziale Standaryzacji Metadanych Statystycznych w Departamencie Standardów i Rejestrów

13.02.2020

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


Starszy specjalista
w Wydziale Standaryzacji Metadanych Statystycznych
w Departamencie Standardów i Rejestrów


Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa

 

WARUNKI PRACY :

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Nagłe spiętrzenie zadań z różnych obszarów.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


ZAKRES ZADAŃ:

 • Pełnienie roli Administratora merytorycznego modeli Pakiety oraz Zmienne bazowe; przyjmowanie od autorów badań zgłoszeń do tworzenia w bazie metadanych nowych zmiennych bazowych oraz pakietów i tworzenie ich po zweryfikowaniu poprawności; wspieranie merytoryczne gestorów zmiennych bazowych i osób odpowiedzialnych za pakiety; okresowe weryfikowanie i aktualizowanie osób, oraz jednostek statystyki, którym przypisano odpowiedzialność za pakiety i zmienne bazowe; okresowe ocenianie jakości zmiennych bazowych i koordynowanie ich poprawy; nadawanie uprawnień użytkownikom do definiowania metadanych w zakresie obszarów metadanych koordynowanych przez Wydział, w celu zapewnienia dobrej jakości metadanych zgromadzonych w tych obszarach,
 • Realizowanie części zadań administratora merytorycznego Systemu Metadanych Statystycznych (SMS), tj.: udzielanie wsparcia autorom metadanych w zakresie ich roli w systemie, przyjmowanie uwag do systemu SMS od jego użytkowników, w tym również od jednostek spoza statystyki publicznej w celu opracowania nowych i udoskonalenia obecnych funkcjonalności systemu,
 • Przygotowywanie dokumentów ogólnych dotyczących Systemu Metadanych Statystycznych (SMS) i jego użytkowania. Przygotowywanie materiałów promocyjnych na temat roli i funkcji systemu SMS. Opracowywanie i modyfikowanie wytycznych dla autorów metadanych w modelach Pakiety i Zmienne bazowe; prowadzenie warsztatów i szkoleń dla autorów metadanych w zakresie obszarów metadanych będących w gestii Departamentu, w tym przygotowywanie materiałów szkoleniowych, w celu przygotowania użytkowników systemu do definiowania i wykorzystywania metadanych gromadzonych w SMS,
 • Przygotowywanie założeń do szablonów podstawowych raportów, niezbędnych autorom metadanych oraz założeń do prezentacji zmiennych bazowych i pakietów na Portalu Informacyjnym GUS w porozumieniu z Departamentem Programowania i Koordynacji Badań; przygotowywanie niestandardowych raportów z bazy Repozytorium Metadanych na życzenie różnych użytkowników, w celu udostępniania różnym użytkownikom metadanych gromadzonych w SMS,
 • Branie udziału w tworzeniu i modyfikowaniu modeli metadanych dla obszarów metadanych, za które odpowiada Departament, w tym przygotowywanie pomocy kontekstowej w modelach w celu ułatwienia pracy w systemie autorom metadanych,
 • Analizowanie zaleceń i wymogów międzynarodowych (w tym z Eurostatu) dotyczących standardów metadanych oraz inicjowanie prac rozwojowych w tym zakresie, w celu zapewnienia zgodności rozwiązań przyjętych w systemie metadanych z zaleceniami i wymogami międzynarodowymi.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym B1,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wiedza na temat organizacji badań statystycznych,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • współpraca,
 • komunikacja pisemna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • kreatywność,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2,
 • znajomość zagadnień związanych z metadanymi,
 • obsługa zaawansowanych narzędzi informatycznych np.: MS SQL Server Management Studio, Enterprise Architect,
 • znajomość: języka zapytań SQL (ang. Structured Query Language), hipertekstowego języka znaczników HTML (ang. HyperText Markup Language), języka JavaSrcipt, języka UML.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym B1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym B1,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 28 lutego 2020 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem : oferta nr 16/SR/2020

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ( RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

 1. okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
 2. po okresie, o którym mowa w pkt a), dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 3. do usunięcia danych osobowych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;,
 5. do przenoszenia danych;
 6. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;
 7. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie brutto 3 642 zł + dodatek stażowy.


Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15-16:15 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres . W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych. 

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i razem z ofertami rozpatrzonymi negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 449 30 42, 449 40 42, 449 40 52.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Magdalena Urbanowicz (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 13.02.2020 09:00
Sprawdź historię zmian
Do góry