Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Starszy Specjalista w Wydziale Projektów Dofinansowywanych ze Środków Komisji Europejskiej

31.12.2021

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Starszy Specjalista 
w Wydziale Projektów Dofinansowywanych ze Środków Komisji Europejskiej  w Departamencie Współpracy Międzynarodowej 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce pracy: Warszawa


Czym będziesz się zajmować

Osoba na tym stanowisku:

 • Wspiera aplikowanie służb statystyki publicznej o środki KE na dofinansowanie projektów statystycznych wynikających z Europejskiego Programu Statystycznego (EPS) poprzez uruchamianie procedury aplikacyjnej, weryfikację i uzgadnianie, w miarę potrzeby w konsultacji z Naczelnikiem Wydziału, dokumentów aplikacyjnych przygotowanych przez te służby, monitoruje procedurę aplikacyjną i reaguje na ewentualne zagrożenia w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego przygotowania przez jednostki służb statystyki publicznej stosownych dokumentów aplikacyjnych zgodnie z wymogami instytucji przyznających dotacje i procedurami wewnętrznymi
 • Przygotowuje robocze tłumaczenia na język polski umów o dotacje, we współpracy z jednostkami autorskimi oraz w konsultacji z Naczelnikiem Wydziału, proceduje ich parafowanie przez osoby określone w wewnętrznych przepisach i przedkłada Prezesowi GUS do podpisu, a także prowadzi w imieniu urzędów statystycznych sprawy związane z ich aplikowaniem o środki KE na dofinansowanie projektów statystycznych wynikających z EPS oraz gromadzi oryginały podpisanych umów o dotacje w celu usprawnienia realizacji procedur aplikacyjnych określonych w wewnętrznych zasadach oraz zmniejszenia obciążeń jednostek autorskich. Bierze udział w dostosowywaniu wewnętrznych zasad aplikowania o dotacje do wytycznych Eurostatu
 • Inicjuje i realizuje prace związane z prowadzeniem i rozwijaniem narzędzi informatycznych dotyczących realizowanych przez służby statystyki publicznej projektów statystycznych dofinansowywanych ze środków KE, w tym ich informatycznej ewidencji, w celu wsparcia służb statystyki publicznej w aplikowaniu o środki KE i realizacji projektów statystycznych dofinansowanych z tych środków oraz usprawnienia wykonywania zadań będących w kompetencjach Wydziału
 • Monitoruje z użyciem narzędzi informatycznych wysyłanie przez jednostki do Eurostatu rezultatów umów o dotacje (raportów, sprawozdań, danych i in.), sygnalizuje kierownikom projektów ew. opóźnienia, a także sprawdza w konsultacji z Naczelnikiem Wydziału końcowe raporty z realizacji projektów statystycznych dofinansowywanych ze środków KE w celu zapewnienia ich zgodności z warunkami podpisanych umów o dotacje
 • Bierze udział w pracach związanych z aplikowaniem GUS o uzyskanie wsparcia w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych KE w celu koordynacji przygotowania przez jednostki służb statystyki publicznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach tego programu, w tym uczestniczy w spotkaniach informacyjnych związanych z kolejnymi rundami naboru wniosków w ramach tego programu
 • Bierze udział w przygotowywaniu i aktualizacji roboczych tłumaczeń na język polski angielskich wzorów i szablonów dokumentacji aplikacyjnej w celu zapewnienia jednolitych tekstów tej dokumentacji w języku polskim
 • Bierze udział w przygotowywaniu okresowych informacji o złożonych wnioskach i realizowanych umowach dotyczących projektów statystycznych dofinansowywanych ze środków KE w celu zapewnienia sprawnej realizacji prac zgodnie z wymaganiami i w uzgodnionych terminach. Uczestniczy w przygotowywaniu odpowiedzi na kwestionariusze dotyczące działań jednostek służb statystyki publicznej na rzecz statystyki publicznej krajów partnerskich
 • Bierze udział w przekazywaniu służbom statystyki publicznej informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE i innych źródeł zagranicznych na realizację projektów statystycznych w celu efektywnego wsparcia realizacji prac statystycznych tych służb

Kogo poszukujemy 

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Znajomość zasad funkcjonowania, zakresu działalności i struktury służb statystyki publicznej
 • Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej, zwłaszcza Europejskiego Systemu Statystycznego
 • Ogólna wiedza na temat Eurostatu
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 

 • Wykształcenie wyższe (studia lub studium podyplomowe) lub kursy z zakresu funkcjonowania UE/integracji europejskiej lub z zakresu funduszy unijnych
 • Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub/i w komórce współpracującej z zagranicą lub zajmującej się zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków UE

Co oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę
 • Elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00- 9.00
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
 • Stołówka pracownicza
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników (tzw. grusza)
 • Kort tenisowy i boisko do siatkówki na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Pakiet socjalny (np. niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej)
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Bogata oferta szkoleń, w tym również możliwość uczestniczenia w zajęciach z języka angielskiego w godzinach pracy
 • Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (studia I i II stopnia, studia podyplomowe i  studia doktoranckie)
 • Wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna) – na czas trwania epidemii
 • Przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy (GUS jest pracodawcą równych szans)
 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową (dostosowanie wymiaru etatu/indywidualny rozkład czasu pracy)
 • Dogodna lokalizacja – centrum Warszawy

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa
 • Praca przy komputerze
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail)
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów
 • Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.Nr 218, poz. 1695)
 • Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/
 • Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres w temacie: Zapytanie dotyczące numeru oferty 212/WM/2021.

Wynagrodzenie brutto: 4 063 + dodatek stażowy.


Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne
 • test wiedzy (opcjonalnie)
 • rozmowa kwalifikacyjna (z wymagań podanych w ogłoszeniu) dla zachowania bezpieczeństwa, w związku z wystąpieniem epidemii, przeprowadzana jest w formie wideokonferencji

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego (studia lub studium podyplomowe) lub kursy z zakresu funkcjonowania UE/integracji europejskiej lub z zakresu funduszy unijnych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie, co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej lub/i w komórce współpracującej z zagranicą lub zajmującej się zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej

 

Aplikuj do: 14 stycznia 2022

W formie papierowej na adres:

W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

(ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres .

z dopiskiem: oferta nr 212/WM/2021


 • Dokumenty należy złożyć do: 14.01.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.); oraz art. 26 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 poz. 1233).

Podanie przez kandydata innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji, dostawcy usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu; osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 3. do usunięcia danych osobowych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;
 6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Magdalena Urbanowicz (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Mirosław Dziewit (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 31.12.2021 08:28
Sprawdź historię zmian
Do góry