Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa

16.02.2018

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


starszego specjalisty
w Wydziale Kontroli
w Gabinecie Prezesa


Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy: Warszawa


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca w terenie.
 • Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

 • prowadzenie w imieniu Prezesa GUS/Dyrektora Generalnego GUS, kontroli w jednostkach służb statystyki publicznej, w tym w GUS, w szczególności w zakresie zagadnień rachunkowo-finansowych, w celu dostarczenia informacji o stanie realizacji ich zadań,
 • prowadzenie kontroli pozaplanowych w określonych przez Prezesa GUS/Dyrektora Generalnego GUS w jednostkach służb statystyki publicznej, w tym w GUS, w celu dostarczenia informacji o stanie realizacji ich zadań,
 • współpraca w przygotowywaniu analizy ryzyka oraz dokumentacji z przeprowadzonej kontroli w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań jednostki/komórki,
 • współpraca w przygotowaniu analiz ze stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości z podaniem przyczyn i propozycji ich wyeliminowania oraz zgłaszanie propozycji rozwiązań w zakresie ujednolicenia działań w jednostkach/komórkach w celu poprawy jakości ich funkcjonowania.


Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok,
 • uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone”, lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość aktów prawnych i innych regulacji związanych z funkcjonowaniem kontroli w administracji rządowej, finansów publicznych, zamówień publicznych, rachunkowości, przepisów prawa pracy, oraz przepisów kpa,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • myślenie analityczne.
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
 • szkolenia w zakresie: przeprowadzania kontroli, systemu kontroli, funkcjonowania statystyki publicznej, funkcjonowania administracji publicznej i służby cywilnej, doboru próby, zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • umiejętność zdobywania i przekazywania wiedzy,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (w dziale kontroli finansowej lub finansowo-księgowej).


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy,
 • kopie poświadczenia uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone”, lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub prawniczego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie co najmniej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej (w dziale kontroli finansowej lub finansowo-księgowej).


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 01-03-2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
z dopiskiem : oferta nr 26/GP/2018


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 990 zł + dodatek stażowy

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres . W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 31 78, 449 40 91, 608 33 29, 608 30 95, 608 30 25, 608 40 52, 608 30 42.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Renata Sekuła (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 16.02.2018 08:30
Aktualizacja informacji: 10.10.2018 14:40
Sprawdź historię zmian
Do góry