Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

starszy specjalista w Wydziale Edukacji i Rozwoju w Biurze Organizacji i Kadr (zatrudnienie na zastępstwo)

02.01.2018

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


starszy specjalista
w Wydziale Edukacji i Rozwoju
w Biurze Organizacji i Kadr


Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy: Warszawa


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A, jedna na piętrze 6 w bloku B.
 • Praca przy komputerze

Zakres zadań:

 • koordynowanie opracowania planu działalności edukacyjnej oraz jego realizacji a także przygotowanie sprawozdania z wykonania planu w celu podniesienia efektywności systemu edukacji statystycznej realizowanego przez jednostki statystyki publicznej
 • udział w tworzeniu portalu edukacyjnego w celu promowania statystyki, osadzaniu treści, grafik na portalu oraz administrowaniu bazami danych
 • udział w opracowaniu koncepcji rozwoju systemu edukacji statystycznej, w tym inicjowanie współpracy z jednostkami zewnętrznymi oraz monitorowanie systemu w celu podniesienia jego efektywności
 • organizowanie spotkań, w tym określanie programu, zakresu, grupy docelowej, przygotowanie dokumentacji, prowadzenie rekrutacji, opracowanie sprawozdań w celu podnoszenia przez pracowników GUS kwalifikacji zawodowych


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • wiedza z zakresu tworzenia stron www, HTML, opracowywania grafik
 • znajomość podstaw statystyki
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych, w szczególności w zakresie szkoleń
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja interpersonalna i komunikacja pisemna
 • współpraca
 • kreatywność
 • orientacja na klienta/interesanta
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe w zakresie nauk społecznych lub matematycznych lub ekonomicznych
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie w zakresie administrowania stroną WWW, osadzania treści i grafik


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego w zakresie nauk społecznych lub matematycznych lub ekonomicznych


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 15-01-2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem : oferta nr 1/BOK/2018


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie na zastępstwo.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 990 złotych + dodatek stażowy.


Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15-16:15 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres
  W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 95, 608 30 42, 608 33 29.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Gałczyńska (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 02.01.2018 08:30
Aktualizacja informacji: 10.10.2018 14:21
Sprawdź historię zmian
Do góry