Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista w Wydziale Projektów Dofinansowywanych ze Środków Komisji Europejskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

01.10.2018

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


specjalista
w Wydziale Projektów Dofinansowywanych ze Środków Komisji Europejskiej
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce pracy: Warszawa

 

Warunki pracy

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Zakres zadań:

 • wspieranie aplikowania służb statystyki publicznej o środki KE na dofinansowanie projektów statystycznych wynikających z Europejskiego Programu Statystycznego (EPS) poprzez uruchamianie procedury aplikacyjnej, weryfikację i uzgadnianie, w konsultacji z Naczelnikiem Wydziału, dokumentów aplikacyjnych przygotowanych przez te służby, monitorowanie procedury aplikacyjnej i zgłaszanie Naczelnikowi ewentualnych zagrożeń w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego przygotowania przez jednostki służb statystyki publicznej stosownych dokumentów aplikacyjnych zgodnie z wymogami instytucji przyznających dotacje i procedurami wewnętrznymi,
 • przygotowywanie roboczych tłumaczeń na język polski umów o dotacje, we współpracy z jednostkami autorskimi oraz w konsultacji z Naczelnikiem Wydziału, procedowanie ich parafowania przez osoby określone w wewnętrznych przepisach i przedkładanie Prezesowi GUS do podpisu, a także prowadzenie w imieniu urzędów statystycznych spraw związanych z ich aplikowaniem o środki KE na dofinansowanie projektów statystycznych wynikających z EPS oraz gromadzenie oryginałów podpisanych umów o dotacje w celu usprawnienia realizacji procedur aplikacyjnych określonych w wewnętrznych zasadach oraz zmniejszenia obciążeń jednostek autorskich,
 • realizowanie prac związanych z prowadzeniem i rozwijaniem narzędzi informatycznych dotyczących realizowanych przez służby statystyki publicznej projektów statystycznych dofinansowywanych ze środków KE, w tym ich informatycznej ewidencji, w celu wsparcia służb statystyki publicznej w aplikowaniu o środki KE i realizacji projektów statystycznych dofinansowanych z tych środków oraz usprawnienia wykonywania zadań będących w kompetencjach Wydziału,
 • monitorowanie z użyciem narzędzi informatycznych wysyłania przez jednostki do Eurostatu rezultatów umów o dotacje (raportów, sprawozdań, danych i in.), sygnalizowanie kierownikom projektów ew. opóźnień, a także sprawdzanie w konsultacji z Naczelnikiem Wydziału końcowych raportów z realizacji projektów statystycznych dofinansowywanych ze środków KE w celu zapewnienia ich zgodności z warunkami podpisanych umów o dotacje,
 • udział w pracach związanych z aplikowaniem GUS o uzyskanie wsparcia w ramach Programu Wspierania Reform Strukturalnych KE w celu koordynacji przygotowania przez jednostki służb statystyki publicznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach tego programu,
 • udział w przygotowywaniu i aktualizacji roboczych tłumaczeń na język polski angielskich wzorów i szablonów dokumentacji aplikacyjnej w celu zapewnienia jednolitych tekstów tej dokumentacji w języku polskim,
 • udział w przygotowywaniu okresowych informacji o złożonych wnioskach i realizowanych umowach dotyczących projektów statystycznych dofinansowywanych ze środków KE w celu zapewnienia sprawnej realizacji prac zgodnie z wymaganiami i w uzgodnionych terminach,
 • udział w przekazywaniu służbom statystyki publicznej informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE i innych źródeł zagranicznych na realizację projektów statystycznych w celu efektywnego wsparcia realizacji prac statystycznych tych służb.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość zasad funkcjonowania, zakresu działalności i struktury służb statystyki publicznej,
 • znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej, zwłaszcza Europejskiego Systemu Statystycznego,
 • ogólna wiedza na temat Eurostatu,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • kreatywność,
 • myślenie analityczne,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: studia lub studium podyplomowe lub kursy z zakresu funkcjonowania UE/integracji europejskiej lub z zakresu funduszy unijnych,
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy w administracji publicznej lub/i w komórce współpracującej z zagranicą lub zajmującej się zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków UE.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończenia studiów lub studium podyplomowych lub kursów z zakresu funkcjonowania UE/integracji europejskiej lub z zakresu funduszy unijnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego: 6 miesięcy w pracy w administracji publicznej lub/i w komórce współpracującej z zagranicą lub zajmującej się zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków UE.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 12 października 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem: oferta nr 144/WM/2018


DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego, dalej „GUS” informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny GUS mający siedzibę w Warszawie (00-925 Warszawa) przy al. Niepodległości 208 – dalej „Administrator”.
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm. ) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zostaną usunięte przez administratora w terminie 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, adres e-mail: .


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 091 złotych + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres . W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej. 

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 25, 449 40 52, 608 33 29, 449 40 91, 608 30 42, 608 30 95, 608 31 78.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Gałczyńska (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 01.10.2018 08:45
Aktualizacja informacji: 29.05.2019 09:06
Sprawdź historię zmian
Do góry