Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista w Wydziale Kontraktów Zagranicznych w Departamencie Finansowo-Księgowym (zatrudnienie na zastępstwo)

10.01.2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalisty
w Wydziale Kontraktów Zagranicznych
w Departamencie Finansowo-Księgowym

Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy:
Warszawa

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jak również wejście od strony Centralnej Biblioteki Statystycznej jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - jedna na poziomie parteru przy kiosku w holu głównym, po jednej na piętrze 1, 3, 5 w bloku A jedna na piętrze 6 w bloku B.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

 • Prowadzenie rachunkowości oraz analizowanie prawidłowości i realności zapisów księgowych i sald w celu dostarczenia rzetelnych i bieżących informacji finansowych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowywanie analiz ekonomicznych w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania środków finansowych,
 • Monitorowanie realizacji projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej  w celu kontroli poprawności wykorzystania środków,
 • Sporządzanie w języku polskim i angielskim raportów finansowych z projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wysyłanie raportów finansowych wraz z obowiązującą dokumentacją do instytucji udzielającej dotacji w celu rozliczenia wykorzystanych środków,
 • Współudział w przygotowywaniu budżetów do wniosków o dotacje w celu przekazania do Eurostatu,
 • Prowadzenie rejestru umów zleceń i o dzieło podpisanych w ramach projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w celu monitorowania ich realizacji,
 • Bieżące śledzenie przepisów krajowych i unijnych dotyczących funduszy zagranicznych w celu prawidłowej realizacji zadań.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • znajomość ustawy  o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja, pisemna,
 • współpraca,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • myślenie analityczne,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne :

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 23-01-2017 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem: oferta nr 1/DFK/2017

lub składać w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815- 1615 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta  1/DFK/2017


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie na zastępstwo.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 710 zł +dodatek stażowy.

Po upływie terminu składania dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej GUS zostanie upowszechniona lista kandydatek/kandydatów, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1; weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że  aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Nowicka (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 10.01.2017
Publikacja informacji: 10.01.2017 09:48
Aktualizacja informacji: 11.02.2020 17:01
Sprawdź historię zmian
Do góry