Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Naczelnik wydziału w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

30.04.2020

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


Naczelnik wydziału
w Wydziale Infrastruktury Teleinformatycznej
w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów


Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa

 

WARUNKI PRACY:

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


ZAKRES ZADAŃ:

 • koordynowanie, inicjowanie i nadzorowanie prac wydziału w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań,
 • nadzorowanie przygotowania, utrzymania i aktualizacji, we współpracy z jednostkami statystyki publicznej, procedur wymaganych do prawidłowego wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, w tym zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz przestrzegania wymagań zawartych w Krajowych Ramach Interoperacyjności w celu zapewnienia utrzymania infrastruktury teleinformatycznej spełniającej przepisy prawa i jej optymalnego funkcjonowania,
 • nadzorowanie prowadzenia prac związanych z zarządzaniem systemami teleinformatycznymi, w tym z inwentaryzacją sprzętu, systemów i oprogramowania służących do przetwarzania informacji oraz opracowywania standardów dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem optymalizacji procesów organizacyjnych w celu zapewnienia utrzymania i rozwoju infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z celami i strategią statystyki publicznej,
 • nadzorowanie opracowywania, we współpracy z jednostkami służb statystyki publicznej, rocznych planów zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną oraz przygotowanie sprawozdań z ich realizacji w celu zapewnienia systematycznego rozwoju, prawidłowego funkcjonowania i interoperacyjności systemów informatycznych,
 • nadzorowanie utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych niezbędnych do realizacji potrzeb badań statystycznych i spisów powszechnych w celu zapewnienia rozwiązań teleinformatycznych umożliwiających sprawną, efektywną i zgodną z założoną organizacją realizację badań statystycznych i spisów powszechnych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość regulacji prawnych w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość zagadnień dotyczących architektury systemów teleinformatycznych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • zarządzanie ludźmi – motywowanie i informacja zwrotna,
 • zarządzanie ludźmi – delegowanie i kontrola,
 • zarządzanie ludźmi – radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • współpraca,
 • myślenie analityczne,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe: praca w branży IT,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość najnowszych rozwiązań technologicznych w zakresie systemów teleinformatycznych,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych (w tym przepisów wykonawczych),
 • znajomości standardów architektury korporacyjnej (np. TOGAF),
 • znajomość rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT,
 • znajomości modelowania rozwiązań IT w języku UML (Enterprise Architect),
 • znajomość koncepcji, narzędzi i rozwiązań w obszarze integracji składowych architektury IT (np. SOA, BPM).


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopia dokumentu potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 5 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B1,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopia dokumentu potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego informatycznego lub pokrewnego,
 • kopia dokumentu potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego – praca w branży IT ,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 15 maja 2020 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Na adres

z dopiskiem : oferta nr 47/ST/2020

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ( RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z późn. zm.).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

 1. okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
 2. po okresie, o którym mowa w pkt a), dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 3. do usunięcia danych osobowych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;,
 5. do przenoszenia danych;
 6. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;
 7. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie brutto 5 892 zł + dodatek stażowy.

W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl. Do przesłanych dokumentów należy załączyć skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oryginały oświadczeń należy dostarczyć najpóźniej przed zatrudnieniem.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i razem z ofertami rozpatrzonymi negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 449 40 91, 608 33 29, 608 30 95, 608 30 42.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Oleksak (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 30.04.2020 08:45
Sprawdź historię zmian
Do góry