Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rolnictwa

03.03.2022

Dyrektor Generalny
Głównego Urzędu Statystycznego

ogłasza konkurs:

na stanowisko
Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rolnictwa

Miejsce wykonywania pracy:
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej.
  W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

 • Bezpośrednio nadzoruje pracę Wydziału Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej oraz Wydziału Analiz i Opracowań Zbiorczych i współuczestniczy w kierowaniu pracami całego Departamentu.
 • Planuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje realizację zadań Departamentu Rolnictwa w zakresie:
  • inicjowania, programowania, opracowywania metodologii oraz prowadzenia badań i analiz w zakresie użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, plonów i zbiorów upraw rolnych oraz ogrodniczych, pogłowia zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej;
  • inicjowania i wdrażania metod prognozowania stanu rozwoju, kondycji i plonowania roślin na podstawie danych satelitarnych i innych źródeł danych pozastatystycznych;
  • opracowywania metod weryfikacji wyników z badań in-situ;
  • przygotowywania koncepcji i opracowania Rocznika Statystycznego Rolnictwa oraz innych publikacji prezentujących w sposób zbiorczy dane wynikowe z badań prowadzonych przez Departament, z wykorzystaniem danych statystycznych z innych departamentów GUS, a także danych ze źródeł administracyjnych;
  • przygotowywania dokumentów dotyczących statystyki rolnictwa i prowadzenie negocjacji dotyczących kształtowania Europejskiego Systemu Statystycznego i innych międzynarodowych systemów statystycznych, w tym poprzez uczestnictwo w grupach roboczych (m.in. Eurostat, OECD, FAO).
 • Nadzoruje prace związane z rozwojem wykorzystania w statystyce rolnictwa pozastatystycznych źródeł danych, w szczególności danych satelitarnych.
 • Uczestniczy w planowaniu badań należących do kompetencji Departamentu w horyzoncie wieloletnim w powiązaniu z potrzebami odbiorców informacji i obowiązującymi bądź przygotowywanymi strategiami długookresowymi, a także wymogami międzynarodowymi.
 • Kieruje pracami Departamentu w czasie nieobecności  Dyrektora Departamentu.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne;
 • Posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym;
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego;
 • Znajomość systemu i metodologii badań statystycznych w obszarze działania Departamentu;
 • Znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa;
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania resortu statystyki publicznej oraz znajomość ustawy o statystyce publicznej;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów prawa pracy związanych z kierowaniem zespołem pracowniczym;
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office);
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji;
 • Umiejętność myślenia analitycznego;
 • Zarządzanie zmianą;
 • Posiadanie kompetencji kierowniczych: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność; komunikacja interpersonalna i komunikacja pisemna, organizacja pracy i orientacja na cele; współpraca;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wymagania dodatkowe:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równoważnego rolniczego lub pokrewnego lub ekonomicznego;
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy w statystyce publicznej;
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej;
 • Znajomość Europejskiego Systemu Statystycznego;
 • Znajomość prawodawstwa unijnego w zakresie statystyki rolnictwa;
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • Wystąpienia publiczne;
 • Zarządzanie strategiczne;
 • Znajomość innego roboczego języka UE na poziomie komunikatywnym (A2).

Co oferujemy:

 • Nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania
 • Elastyczny czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 7.00 - 9.00
 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
 • Dogodna lokalizacja – centrum Warszawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna) – na czas trwania epidemii
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), dodatek za wysługę lat (dodatek stażowy), nagrody jubileuszowe
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników (tzw. wczasy pod gruszą)
 • Pakiet socjalny (np. niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, bezzwrotne zapomogi finansowe, możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej)
 • Dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych lub do biletów na imprezy kulturalne
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego dla pracownika i jego bliskich oraz przystąpienia do ubezpieczenia grupowego
 • Bogata oferta szkoleń, w tym m.in. możliwość uczestniczenia w zajęciach z języka angielskiego w godzinach pracy
 • Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Kort tenisowy i boisko do siatkówki na terenie urzędu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Opracowanie – Koncepcja wykorzystania technik obrazowania ziemi z statystyce rolnictwa (nie więcej niż 10 stron)
 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie co najmniej
 • 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej rocznego na stanowisku kierowniczym;
 • Kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rolnictwa.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego rolniczego lub pokrewnego lub ekonomicznego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w pracy w statystyce publicznej;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości innego roboczego języka UE na poziomie komunikatywnym (A2) lub oświadczenie o znajomości innego roboczego języka UE na poziomie komunikatywnym (A2).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Termin składania ofert upłynie: 18.03.2022 r.

Decyduje data: wpływu do urzędu na adres z dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU ROLNICTWA”.

W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres . Do przesłanych dokumentów należy załączyć skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oryginały oświadczeń należy dostarczyć najpóźniej przed zatrudnieniem.


Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i razem z ofertami rozpatrzonymi negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury konkursu. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że oferty kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695).

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres w temacie: Zapytanie dotyczące KONKURSU NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU ROLNICTWA.


Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie oferty są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.


Etapy konkursu:

 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
 • Ocena kompetencji kierowniczych;
 • Prezentacja własna (15 min.) opracowania dotyczącego koncepcji wykorzystania technik obrazowania ziemi w statystyce rolnictwa;
 • Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca spełniania wymagań oraz zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa.

 

DANE  OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Urząd Statystyczny z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.); oraz art. 26 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 poz. 1233).

Podanie przez kandydata innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przechowywanie dokumentacji, dostawcy usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu; osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku konkursu.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 3. do usunięcia danych osobowych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;
 6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu związanym z konkursem. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Rolnictwa.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Halina Rowińska (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Beata Putkowska (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 03.03.2022 09:29
Aktualizacja informacji: 03.03.2022 09:59
Sprawdź historię zmian
Do góry