Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Administracyjno-Budżetowym

27.02.2020

Dyrektor Generalny
Głównego Urzędu Statystycznego
ogłasza konkurs:

 

na stanowisko
Zastępcy Dyrektora w Departamencie Administracyjno-Budżetowym

 

Miejsce wykonywania pracy:
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

WARUNKI PRACY:

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

 • Planowanie, organizacja, koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Departamentu Administracyjno-      Budżetowego w zakresie:
  • prowadzonych robót budowlanych, inwestycji i remontów w odniesieniu
   do administrowanego mienia,
  • prowadzenia ewidencji budynków w dyspozycji jednostek służb statystyki publicznej
   i sporządzanie projektów planów rzeczowych i finansowych w zakresie działalności inwestycyjnej
   i remontowo-budowlanej,
  • obsługi administracyjno-gospodarczej GUS, w tym zapewnienie właściwego utrzymania nieruchomości, w szczególności wykonywania przeglądów obiektów, konserwacji i napraw, zapewnienie wyposażenia, zaopatrywanie pracowników w materiały i sprzęt biurowy oraz informatyczny,
  • prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania majątkiem GUS, w tym ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwentaryzacja ciągła,
  • prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie GUS,
  • dokonywanie zakupów związanych z utrzymaniem ciągłości działania Urzędu,
  • zapewnienia dostaw mediów i usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynku GUS,
   w tym łączności - telefonii stacjonarnej i komórkowej,
  • administrowania pomieszczeniami GUS, w tym planowanie i realizacja rozmieszczania departamentów i innych użytkowników budynku GUS,
  • zapewnienia realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • prowadzenie gospodarki transportowej.
 • Udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań GUS.
 • Udział w przygotowaniu oraz realizacji zamówień publicznych GUS w zakresie nadzorowanych zadań.
 • Kierowanie pracami Departamentu w czasie nieobecności  Dyrektora Departamentu.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne;
 • Posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym co najmniej rocznego na stanowisku kierowniczym lub dwuletniego na stanowisku samodzielnym;
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości wraz z przepisami wykonawczymi;
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych;
 • Znajomość ustawy -  Prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów prawa pracy związanych z kierowaniem zespołem pracowniczym;
 • Znajomość ustawy – Prawo budowlane;
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa;
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office);
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji;
 • Umiejętność myślenia analitycznego;
 • Zarządzanie zmianą;
 • Organizacja pracy i orientacja na cele;
 • Współpraca;
 • Komunikacja;
 • Posiadanie kompetencji kierowniczych: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji
  i odpowiedzialność; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, wystąpienia publiczne, zarządzanie strategiczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych
  w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wymagania dodatkowe:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego technicznego z zakresu budownictwa lub ekonomicznego;
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego w obszarze zbieżnym z profilem działania Departamentu;
 • Posiadanie roku doświadczenia w kierowaniu zespołem minimum kilkuosobowym;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Opracowanie dotyczące zastosowania usług outsourcingu w odniesieniu do obszaru technicznego utrzymania budynku GUS, zgodnie z załączonymi założeniami;
 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie co najmniej
  5 lat, w tym co najmniej 3 lat stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym
  co najmniej rocznego na stanowisku kierowniczym lub dwuletniego na stanowisku samodzielnym;
 • Kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Administracyjno-Budżetowym.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego technicznego z zakresu budownictwa lub ekonomicznego;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego w obszarze zbieżnym z profilem działania Departamentu;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie roku doświadczenia w kierowaniu zespołem minimum kilkuosobowym;
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Termin składania ofert upłynie: 12.03.2020 r.

Decyduje data: wpływu do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny

Biuro Organizacji i Kadr

Aleja Niepodległości 208

00-925 Warszawa


z dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNO-BUDŻETOWEGO”.


Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15-16:15 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres . W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.  Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w konkursie, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu przeprowadzenia oceny kompetencji kierowniczych. 

 

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i razem z ofertami rozpatrzonymi negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury konkursu. Oświadczenia prosimy składać zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że oferty kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. poz. 1695).


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (22) 608 40 52, 608 33 29, 608 30 95, 449 40 91, 608 30 42, 608 40 42.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie oferty są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

Etapy konkursu:

 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
 • Ocena kompetencji kierowniczych;
 • Prezentacja własna (15 min.) opracowania dotyczącego zastosowania usług outsourcingu w odniesieniu do obszaru technicznego utrzymania budynku GUS, zgodnie z załączonymi założeniami;
 • Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca spełniania wymagań oraz zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjno-Budżetowego.

 

DANE  OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 22 § 1 i 2 w związku z art. 68 i art. 681 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) oraz art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procedurą  konkursu, przez okres 3 lat liczonych od daty jej zakończenia.


 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 3. do usunięcia danych osobowych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. do przenoszenia danych;
 6. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;
 7. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze  konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracyjno-Budżetowego.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
ZAŁOŻENIA DO PRZYGOTOWANIA OPRACOWANIA DOTYCZĄCEGO ZASTOSOWANIA USŁUG OUTSOURCINGU.

Wykaż i przedstaw w formie opisowej na maksymalnie dwóch kartach formatu A4 zasadność  bądź nie, zastosowania usług  outsourcingowych w odniesieniu do obszaru technicznego utrzymania budynku GUS uwzględniając przedstawione poniżej dane.

Budynek GUS przy al. Niepodległości 208 w Warszawie to obiekt użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 25 231 m2, który  pełni przede wszystkim funkcję biurową. Oprócz pokoi biurowych i gabinetów kierownictwa Urzędu znaczną powierzchnię budynku zajmują sale konferencyjne i salki wykładowe, zakładowe archiwum oraz inne pomieszczenia funkcjonalne, jak np.: serwerownie, drukarnia, kancelaria tajna, dyżurka, biblioteka, bufet, w piwnicach podręczne magazyny i pomieszczenia techniczne.

Obecnie w budynku realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Głównego Urzędu Statystycznego”, mające na celu przede wszystkim poprawę warunków cieplnych budynku w ramach projektu współfinansowanego przez NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach zadania, którego realizację przewiduje się do końca półrocza 2021 roku  zostaną wykonane roboty budowlane: modernizacja systemu centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej i systemu wentylacji, ocieplenie stropodachu i przestrzeni międzystropowych wraz z renowacją ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz roboty towarzyszące, w tym malowanie pomieszczeń. Przedmiotowy zakres prac nie uwzględnia wymiany posadzek, co będzie  przedmiotem planowanych robót remontowych.

W celu zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji budynku bieżące prace konserwacyjne, takie jak: doraźne prace malarskie, wymiana wykładziny podłogowej, osprzętu elektrycznego i instalacji sanitarnych, naprawy mebli, koszenie trawników, drobne prace ślusarskie oraz wewnętrzny transport np.: mebli, sprzętu, materiałów biurowych wykonują pracownicy zatrudnieni w GUS na etatach rzemieślników. Do analizy należy przyjąć, że aktualnie ww. prace są wykonywane przez 10 etatowych pracowników (co stanowi 1,2 % zatrudnionych),  przy założeniu średniej miesięcznej wynagrodzenia 4 tys. zł brutto.

Z uwagi, że po pracach termomodernizacyjnych wyeliminowane zostanie część ww. prac, szczególnie tych, związanych z przemieszczaniem pracowników w celu udostępnieniu wykonawcy frontu robót i obsługa techniczna budynku ograniczona może być do podstawowych czynności związanych z zapewnieniem odpowiedniej eksploatacji, wskazanym jest poprawić proces zarządzania technicznego nieruchomością, co powinno być podstawą przedmiotowej analizy i przedstawieniem propozycji dalszych działań w tym zakresie. Przyjęty sposób postępowania powinien uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, wskazywać co najmniej rezultaty: ekonomiczne, organizacyjne i społeczne oraz uwzględniać proces wdrożenia i monitorowania  usług outsourcingowych.

Informacje dotyczące  edycji tekstu: tekst wyjustowany z zastosowaniem akapitów 1,25 bez odstępów, czcionka Times New Roman, rozmiar 11, interlinia 1,5, marginesy normalne po 2,5 cm.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Oleksak Marta
Publikujący informację: Marcin Żołynia
Wytworzenie informacji: 27.02.2020
Publikacja informacji: 27.02.2020 15:02
Aktualizacja informacji: 27.02.2020 15:15
Sprawdź historię zmian
Do góry