Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Departamencie Administracyjno-Budżetowym

27.02.2020

Dyrektor Generalny
Głównego Urzędu Statystycznego
ogłasza konkurs:

 

na stanowisko
Zastępcy Dyrektora w Departamencie Administracyjno-Budżetowym

 

Miejsce wykonywania pracy:
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

WARUNKI PRACY:

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

 • Planowanie, organizacja, koordynacja i nadzór nad realizacją zadań Departamentu Administracyjno-      Budżetowego w zakresie:
  • prowadzonych robót budowlanych, inwestycji i remontów w odniesieniu
   do administrowanego mienia,
  • prowadzenia ewidencji budynków w dyspozycji jednostek służb statystyki publicznej
   i sporządzanie projektów planów rzeczowych i finansowych w zakresie działalności inwestycyjnej
   i remontowo-budowlanej,
  • obsługi administracyjno-gospodarczej GUS, w tym zapewnienie właściwego utrzymania nieruchomości, w szczególności wykonywania przeglądów obiektów, konserwacji i napraw, zapewnienie wyposażenia, zaopatrywanie pracowników w materiały i sprzęt biurowy oraz informatyczny,
  • prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania majątkiem GUS, w tym ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwentaryzacja ciągła,
  • prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie GUS,
  • dokonywanie zakupów związanych z utrzymaniem ciągłości działania Urzędu,
  • zapewnienia dostaw mediów i usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynku GUS,
   w tym łączności - telefonii stacjonarnej i komórkowej,
  • administrowania pomieszczeniami GUS, w tym planowanie i realizacja rozmieszczania departamentów i innych użytkowników budynku GUS,
  • zapewnienia realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • prowadzenie gospodarki transportowej.
 • Udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań GUS.
 • Udział w przygotowaniu oraz realizacji zamówień publicznych GUS w zakresie nadzorowanych zadań.
 • Kierowanie pracami Departamentu w czasie nieobecności  Dyrektora Departamentu.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne;
 • Posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym co najmniej rocznego na stanowisku kierowniczym lub dwuletniego na stanowisku samodzielnym;
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości wraz z przepisami wykonawczymi;
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych;
 • Znajomość ustawy -  Prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów prawa pracy związanych z kierowaniem zespołem pracowniczym;
 • Znajomość ustawy – Prawo budowlane;
 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa;
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office);
 • Umiejętność prowadzenia negocj