Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Biurze Organizacji i Kadr

09.10.2020

Dyrektor Generalny
Głównego Urzędu Statystycznego

ogłasza konkurs:

na stanowisko
Zastępcy Dyrektora w Biurze Organizacji i Kadr

Miejsce wykonywania pracy:
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208, 00-925 Warszawa


Warunki pracy:

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

Wsparcie Dyrektora Biura Organizacji i Kadr w realizacji zadań, w tym:

 • Udział w projektowaniu polityki kadrowej w celu realizacji zadań Biura.
 • Udział w przygotowywaniu projektów regulaminu organizacyjnego GUS, wewnętrznych regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych GUS.
 • Organizacji rekrutacji pracowników, prowadzeniu spraw z zakresu opisów i wartościowania stanowisk pracy, procesu sporządzania ocen pracowniczych.
 • Realizacji czynności z zakresu prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej, w zakresie ustalonym w regulaminie Biura Organizacji i Kadr lub w ramach uprawnień powierzonych mu przez Dyrektora Biura oraz nadanych upoważnień i pełnomocnictw.
 • Realizacji zadań związanych z organizacją szkoleń.
 • Projektowaniu i realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi w GUS.
 • W czasie nieobecności Dyrektora kierowanie pracami Biura.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
 • Posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym co najmniej rocznego na stanowisku kierowniczym lub dwuletniego na stanowisku samodzielnym;
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych;
 • Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • Znajomość ustawy – Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych;
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania statystyki publicznej oraz znajomość ustawy o statystyce publicznej;
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office);
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji;
 • Umiejętność myślenia analitycznego;
 • Zarządzanie zmianą;
 • Organizacja pracy i orientacja na cele;
 • Współpraca;
 • Komunikacja;
 • Posiadanie kompetencji kierowniczych: zarządzanie ludźmi, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, wystąpienia publiczne, zarządzanie strategiczne;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • Korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wymagania pożądane:

 • Posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub równorzędnego z zakresu prawa lub zarządzania;
 • Posiadanie doświadczenia zawodowego w obszarze zbieżnym z profilem działania Biura;
 • Posiadanie roku doświadczenia w kierowaniu zespołem minimum kilkuosobowym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Opracowanie: Koncepcja systemu efektywnego wykorzystania wyników ocen okresowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w GUS (nie więcej niż 10 stron); 
 • CV i list motywacyjny;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
 • Kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym co najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub dwuletni na stanowisku samodzielnym (świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • Kopie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym albo oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie;
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Biurze Organizacji i Kadr.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne z zakresu prawa lub zarządzania;
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w obszarze zbieżnym z profilem działania Biura;
 • Kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia w kierowaniu zespołem minimum kilkuosobowym.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Termin składania ofert upłynie: 23.10.2020r.

Decyduje data: wpływu do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

na adres

z dopiskiem: „KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA BIURA ORGANIZACJI I KADR”


W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacja@stat.gov.pl. Do przesłanych dokumentów należy załączyć skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oryginały oświadczeń należy dostarczyć najpóźniej przed zatrudnieniem.

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury konkursu. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. poz. 1695).

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres rekrutacja@stat.gov.pl podając w temacie: Zapytanie dotyczące konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Organizacji i Kadr.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy konkursu:

 • Weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
 • Ocena kompetencji kierowniczych;
 • Prezentacja własna (do 20 min.) opracowania: Koncepcja systemu efektywnego wykorzystania wyników ocen okresowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi w GUS;
 • Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Organizacji i Kadr.

DANE  OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 22 § 1 i 2 w związku z art. 68 i art. 681 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), oraz art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procedurą konkursu,  przez okres 3 lat liczonych od daty jej zakończenia.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
 3. do usunięcia danych osobowych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. do przenoszenia danych;
 6. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;
 7. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Organizacji i Kadr w GUS.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Izabella Chodorek (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Beata Putkowska (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 09.10.2020 12:12
Aktualizacja informacji: 09.10.2020 12:32
Sprawdź historię zmian
Do góry