Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista w Wydziale Zarządzania Strategicznego w Gabinecie Prezesa

23.01.2019

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


główny specjalista
w Wydziale Zarządzania Strategicznego
w Gabinecie Prezesa


Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy: Warszawa

 

WARUNKI PRACY:

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


ZAKRES ZADAŃ:

 • uczestniczenie w identyfikacji, mapowaniu i optymalizacji kluczowych procesów w jednostkach organizacyjnych służb statystyki publicznej, z uwzględnieniem współpracy urzędów statystycznych i komórek organizacyjnych GUS – w celu zapewnienia właściwej realizacji wszystkich zadań nałożonych na służby statystyki publicznej,
 • uczestniczenie w pracach związanych z inicjowaniem przedsięwzięć mających na celu podnoszenie jakości i efektywności działań GUS jako instytucji oraz monitorowaniem działalności innowacyjnej służb statystyki publicznej zorientowanej na opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów i procesów strategicznych i komunikacyjnych – w celu dostosowania się jednostek służb statystyki publicznej do potrzeb społeczeństwa i podmiotów gospodarki narodowej,
 • uczestniczenie w realizacji procesów organizacyjnych wynikających z nadzoru Prezesa GUS nad urzędami statystycznymi oraz, jednostkami podporządkowanymi Prezesowi GUS w zakresie: prac analitycznych i projektowych dotyczących dokumentów organizacyjnych GUS i urzędów statystycznych pod kątem ich zgodności ze strategią rozwoju statystyki publicznej, procesów specjalizacji urzędów statystycznych z uwzględnieniem współpracy urzędów statystycznych i komórek organizacyjnych GUS, analiz i projektowania systemowych struktur organizacyjnych służb statystyki publicznej w powiązaniu z realizowanymi zadaniami, a także analiz powiązań kompetencyjnych oraz informacyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi GUS, urzędami statystycznymi oraz innymi jednostkami służb statystki publicznej – w celu zapewnienia optymalnej organizacji jednostek służb statystyki publicznej,
 • prowadzenie analizy na zlecenie Kierownictwa GUS lub z własnej inicjatywy, po uzyskaniu akceptacji Prezesa GUS – w celu przygotowania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji organizacyjnych przez członków Kierownictwa GUS,
 • wspieranie departamentów GUS, urzędów statystycznych oraz jednostek podporządkowanych Prezesowi GUS w zakresie przygotowania oraz obsługi realizacji projektów współfinansowanych przez Fundusze Europejskie – w celu zapewnienia skutecznej i efektywnej realizacji projektów,
 • branie udziału w upowszechnianiu wyników badań i popularyzacji wiedzy o statystyce, w celu zapewnienia właściwego wizerunku statystyki publicznej oraz promocji usług elektronicznych oferowanych przez służby statystyki publicznej.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce
 • znajomość organizacji i funkcjonowania statystyki publicznej
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem procesowym i optymalizacją procesów
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja pisemna
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • kreatywność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość narzędzi wspomagających mapowanie i optymalizację procesów
 • doświadczenie w praktycznym zastosowaniu zarządzania procesowego
 • znajomość zagadnień związanych zarządzaniem projektami


WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 5-letniego doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 2 letniego doświadczenia w pracy w administracji publicznej
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 05 lutego 2019 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem : oferta nr 12/GP/2019


DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego, dalej „GUS” informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny GUS mający siedzibę w Warszawie (00-925 Warszawa) przy al. Niepodległości 208 – dalej „Administrator”
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm. ) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zostaną usunięte przez administratora w terminie 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, adres e-mail: 


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 747 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15-16:15 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres . W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej. 

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 449 40 52, 608 30 25, 608 33 29, 449 40 91,

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Izabella Chodorek (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 23.01.2019 08:30
Sprawdź historię zmian
Do góry