Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Główny specjalista w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów

24.04.2020

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


Główny specjalista
w Wydziale Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
w Departamencie Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów


Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy: Warszawa

 

WARUNKI PRACY:

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
 • Nagłe spiętrzenie zadań z różnych obszarów.
 • Praca przy komputerze.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


ZAKRES ZADAŃ:

 • Realizacja prac związanych z projektami teleinformatycznymi finansowanymi z programów operacyjnych (w tym: PDS, KSZBI) w celu podniesienia jakości procesu produkcji statystycznej.
 • Realizacja zadań na rzecz budowy, rozwoju i utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w statystyce publicznej (SZBI) w zakresie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych, w tym: określenie zasad przetwarzania danych, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym prowadzenie rejestru wydanych pełnomocnictw i upoważnień dot. przetwarzania danych osobowych, prowadzenie RCPR (Rejestru czynności przetwarzania), informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów dot. ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Szacowanie ryzyka i oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych w celu identyfikacji ryzyk związanych z bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w statystyce publicznej oraz przygotowanie i uzgadnianie propozycji postępowania w celu optymalnego zabezpieczenia informacji.
 • Współpraca przy opracowywaniu, wdrażaniu zasad, procedur, instrukcji i regulaminów w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych, w tym wsparcie komórek organizacyjnych przy tworzeniu polityk bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających dane osobowe w celu określenia zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem wymogów przepisów prawa oraz najlepszych praktyk, a także udzielanie wsparcia podczas wytwarzania dokumentacji bezpieczeństwa.
 • Prowadzenie zadań na rzecz budowy, rozwoju i utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w statystyce publicznej (SZBI) związanych z ochroną danych osobowych, w tym: przygotowanie odpowiedzi na uwagi, wnioski i propozycje zgłaszane przez jednostki organizacyjne, służb statystyki publicznej z zakresu ochrony danych osobowych, aktualizacja modelu ochrony danych osobowych związana ze zmianami przepisów, przeprowadzanie audytów i kontroli z zakresu ochrony danych osobowych, prowadzenie szkoleń z zakresu danych osobowych, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym: przeprowadzanie kontroli na zlecenie, opracowywanie sprawozdań z kontroli, udział w kontrolach przeprowadzanych przez UODO, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata, w tym minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2 - komunikatywny,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu,
 • szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych (w tym przepisów wykonawczych),
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy kodeks pracy,
 • wykorzystywania wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych,
 • doświadczenie z zakresu tworzenia lub rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • doświadczenie – pełnienie funkcji ABI,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub tajne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1 - dobry,
 • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym ISO 2700x,
 • szkolenie z zakresu zarządzania ryzykiem,
 • szkolenie z zakresu kontroli i audytu,
 • prowadzenie negocjacji,
 • prowadzenie kontroli i audytów,
 • zarządzanie zmianą.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopia dokumentu potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego, w tym minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie A2 - komunikatywny lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2 komunikatywny,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego dotyczącego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego prawniczego, administracyjnego, studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego doświadczenia z zakresu tworzenia lub rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego doświadczenia– pełnienie funkcji ABI,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne lub tajne,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1 - dobry lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B1 - dobry,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym ISO 2700x,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego dotyczącego szkolenia z zakresu kontroli i audytu,


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 11 maja 2020 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Na adres

z dopiskiem : oferta nr 39/ST/2020

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ( RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: IOD GUS, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: .

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 22 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 z późn. zm.).

 1. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

 1. okres 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru.
 2. po okresie, o którym mowa w pkt a), dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. do usunięcia danych osobowych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;,
 5. do przenoszenia danych;
 6. do cofnięcia zgody do przetwarzania danych osobowych;
 7. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


INNE INFORMACJE :

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie brutto 5 486 zł + dodatek stażowy.


W związku z trudną sytuacją związaną z epidemią, dokumenty można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres . Do przesłanych dokumentów należy załączyć skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oryginały oświadczeń należy dostarczyć najpóźniej przed zatrudnieniem.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i razem z ofertami rozpatrzonymi negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: https://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 449 40 91, 608 33 29, 608 30 95, 608 30 42.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Oleksak (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 24.04.2020 08:30
Sprawdź historię zmian
Do góry