Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska

20.02.2018

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


główny specjalista
w Wydziale Statystyki Środowiska
w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska


Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy: Warszawa

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

 • Koordynowanie i udział w opracowywaniu, analizie i wypełnianiu międzynarodowych kwestionariuszy Eurostat-u i OECD dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu zasilenia oraz aktualizacji międzynarodowych baz danych, w tym wypełnianie kwestionariusza REGIO we współpracy z głównym specjalistą ds. analiz i opracowań statystycznych z zakresu statystyki środowiska.
 • Koordynowanie współpracy międzynarodowej i opracowywanie programów tej współpracy w zakresie statystyki środowiska w celu dostosowania krajowej statystyki ochrony środowiska do standardów międzynarodowych.
 • Współpraca z innymi jednostkami w GUS i spoza GUS w celu uzyskania danych wymaganych przez organizacje międzynarodowe.


Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata, w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze związanym z ochroną środowiska lub gospodarką wodną lub współpracą z organizacjami międzynarodowymi lub w administracji publicznej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.
 • Znajomość funkcjonowania struktur organizacji międzynarodowych.
 • Znajomość regulacji prawnych UE, głównych konwencji, protokołów i porozumień międzynarodowych dotyczących ochrony środowiska.
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • Rzetelność.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Komunikacja pisemna.
 • Współpraca.
 • Kreatywność.
 • Myślenie analityczne.
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub ekonomii.
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia w zakresie wymiany danych z organizacjami międzynarodowymi.
 • Znajomość języka francuskiego na poziomie komunikatywnym.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 1 roku doświadczenia w pracy w obszarze związanym z ochroną środowiska lub gospodarką wodną lub współpracą z organizacjami międzynarodowymi lub w administracji publicznej.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z zakresu ochrony środowiska lub ekonomii.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 2-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie wymiany danych z organizacjami międzynarodowymi.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka francuskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka francuskiego na poziomie komunikatywnym.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 05 marca 2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
z dopiskiem : oferta nr 28/BR/2018


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 370 złotych + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15-16:15 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres . W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 95, 608 30 42, 608 31 78, 449 40 91, 608 33 29, 608 30 25, 608 40 52.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Izabella Chodorek (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 20.02.2018 08:30
Aktualizacja informacji: 10.10.2018 14:40
Sprawdź historię zmian
Do góry