Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych w Departamencie Rachunków Narodowych

02.02.2018

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


głównego specjalisty
w Wydziale Nakładów Inwestycyjnych i Środków Trwałych
w Departamencie Rachunków Narodowych


Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy: Warszawa


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

 • współpraca przy opracowywaniu rozwiązań metodycznych z zakresu aktywów trwałych, w tym nakładów brutto na środki trwałe, kapitalizacji i amortyzacji wydatków na oryginały przedsięwzięć kulturalnych, dzieł literackich lub artystycznych oraz wydatków na militarne systemy uzbrojenia – w obszarze rachunków narodowych; koordynowanie projektów realizowanych we współpracy z organizacjami międzynarodowymi w tematyce aktywów trwałych oraz prowadzenie prac związanych z wdrożeniem rekomendacji Eurostatu w ww. tematyce do standardów krajowych rachunków narodowych, w celu zapewnienia spójności z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych,
 • opracowywanie i analizowanie danych z zakresu nakładów brutto na środki trwałe, kapitalizacji i amortyzacji wydatków na oryginały przedsięwzięć kulturalnych, dzieł literackich lub artystycznych oraz wydatków na militarne systemy uzbrojenia - w formach, zakresach i terminach zgodnych z obowiązującymi wytycznymi oraz współpraca przy przygotowywaniu i analizowaniu danych dotyczących: środków trwałych, w cenach bieżących (odtworzenia) i stałych (według rodzajów aktywów) oraz obliczeń ich amortyzacji, nakładów inwestycyjnych na rzeczowe środki trwałe (według rodzajów aktywów) oraz produktów własności intelektualnej, w celu zapewnienia informacji dla potrzeb rachunków narodowych oraz instytucji międzynarodowych, w tym Eurostatu w ramach realizacji programu transmisji ESA w obszarze rachunków narodowych,
 • współuczestniczenie w stałej, bieżącej współpracy z Eurostatem oraz innymi instytucjami międzynarodowymi w sprawach związanych ze statystyką aktywów niefinansowych, w obszarze rachunków narodowych oraz w opiniowaniu projektów unijnych aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących nowych rozwiązań metodologicznych z ww. zakresu, w celu zapewnienia spójności z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA),
 • opracowywanie i przekazywanie do Eurostatu tablic z danymi dotyczącymi wartości środków trwałych (brutto i netto) w celu realizacji Programu Transmisji ESA,
 • współuczestniczenie w realizacji postanowień Rozporządzenia PE oraz Rady UE w sprawie ESA w zakresie prac dotyczących walidacji danych oraz opracowywania raportów jakości w celu zapewnienia o zgodności polskich szacunków z wytycznymi Komisji Europejskiej (Eurostatu),
 • współpraca przy opracowywaniu oraz aktualizacji systemu informatycznego do automatycznego przetwarzania danych w zakresie rachunków narodowych oraz ich transmisji do Eurostatu w celu zapewnienia sprawnej transmisji drogą elektroniczną,
 • współpraca przy opisie źródeł danych i metod szacunków DNB oraz załącznika do opisu w postaci Tablic Procesu Uzyskiwania Danych w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przez Komisję Europejską (Eurostat),
 • współuczestniczenie w pracach dotyczących globalizacji w celu analizy jej wpływu na rachunki narodowe.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS OFFICE),
 • znajomość podstawowych zasad rachunkowości, w szczególności w zakresie środków trwałych, nakładów inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • podstawowa znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • myślenie analityczne,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu analiz i obserwacji zjawisk gospodarczych,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w statystyce,
 • znajomość zasad Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych (ESA),
 • wiedza w zakresie prowadzenia badań statystycznych.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub pokrewnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w pracy w statystyce.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 15-02-2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem : oferta nr 19/RN/2018


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 747 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres . W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 449 40 91, 608 30 42, 608 33 29, 608 30 95.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Marta Oleksak (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 02.02.2018 08:30
Aktualizacja informacji: 10.10.2018 14:36
Sprawdź historię zmian
Do góry