Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa

27.11.2018

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na  stanowisko

główny specjalista
w Wydziale Legislacji w Gabinecie Prezesa

Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy:
Warszawa

WARUNKI PRACY :

 • Praca administracyjno-biurowa.
 • Praca przy komputerze.
 • Zagrożenie korupcją.
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

ZAKRES ZADAŃ:

 • Prowadzenie prac legislacyjnych związanych z opracowaniem i uzgadnianiem projektów rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie  wzorów formularzy, kwestionariuszy i ankiet statystycznych objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, w tym projektów zmian ww. rozporządzeń, w celu zapewnienia realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej od strony prawnej.
 • Koordynowanie i współudział w zakresie przygotowywania stanowiska i opinii Prezesa GUS do projektów dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych nadsyłanych w ramach kolejnych etapów prac (Stały Komitet Rady Ministrów) lub niezgłoszonych w trybie oficjalnym, a mających wpływ na statystykę publiczną, w uzgodnieniu z właściwymi departamentami merytorycznymi w celu przygotowania stanowiska GUS.
 • Monitorowanie zamieszczanych na stronie  RCL  lub na stronach internetowych (w BIP) ministerstw i urzędów centralnych projekty aktów prawnych w celu zapoznania się z dokumentami, które nie zostały nadesłane do zaopiniowania, a mogą być istotne dla statystyki publicznej i przygotowywanie informacji o takich projektach w celu przygotowania stanowiska GUS.
 • Prowadzenie prac związanych z zapewnieniem podmiotom wykonującym działalność lobbingową dostępu do urzędu oraz udostępnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o działaniach podejmowanych wobec Prezesa GUS przez te podmioty w celu realizacji ustawowego obowiązku nałożonego na urząd.
 • Współpraca z departamentem właściwym do spraw współpracy międzynarodowej w celu analizy nowych regulacji prawnych UE i ich wpływu na PBSSP.
 • Analizowanie przepisów prawa wspólnotowego oraz innych dokumentów urzędowych w języku angielskim w celu przygotowania informacji dla Kierownictwa GUS o prowadzonych pracach na forum unijnym.
 • Udostępnianie, w zakresie prowadzonych projektów aktów prawnych, informacji o projektowanych aktach prawnych w Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, w celu realizacji ustawowego obowiązku nałożonego na urząd oraz udostępnianie na Portalu korporacyjnym informacji o opiniowanych w GUS projektach aktów prawnych w celu zapoznania pracowników statystyki publicznej  z projektami aktów prawnych i ewentualnymi stanowiskami Prezesa GUS do nich.
 • Udział w spotkaniach z instytucjami międzynarodowymi, rządowymi i pozarządowymi, itp. w celu reprezentowania stanowiska Prezesa GUS.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej i przepisów dotyczących stanowienia i ogłaszania prawa
 • Znajomość prawa UE
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy w komórce prawnej w administracji publicznej
 • wykształcenie - studia podyplomowe z zakresu prawa UE
 • przeszkolenie z zakresu legislacji
 • znajomość regulacji prawnych UE w zakresie statystyki
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i służb statystyki publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego prawniczego lub administracyjnego
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lat doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie o znajomości  języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy w komórce prawnej w administracji publicznej
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia – studiów podyplomowych z zakresu prawa UE
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z zakresu legislacji

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do:  10 grudnia 2018 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
a Niepodległości 208
00-925 Warszawa

z dopiskiem : oferta nr 188/GP/2018


DANE  OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Statystycznego, dalej „GUS” informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Generalny GUS mający siedzibę w Warszawie (00-925 Warszawa) przy al. Niepodległości 208 – dalej „Administrator”
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm. ) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) w celu realizacji procedury rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w GUS.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy  od daty  publikacji informacji o wyniku naboru.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie zostaną usunięte przez administratora w terminie 3 miesięcy od daty publikacji informacji o wyniku naboru, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa,  adres e-mail: iodgus@stat.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Zatrudnienie na zastępstwo.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 4 122 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8:15 – 16:15 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres . W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.  Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej. 

 

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.


Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 95, 449 40 91, 608 30 42, 608 33 29, 449 40 52, 608 31 78, 608 30 25.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Izabella Chodorek (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Mirosław Dziewit (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Wytworzenie informacji: 27.11.2018
Publikacja informacji: 27.11.2018 09:00
Aktualizacja informacji: 29.05.2019 09:47
Sprawdź historię zmian
Do góry