Główny Urząd Statystyczny

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej w Departamencie Informacji

23.04.2018

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:


główny specjalista
w Wydziale Komunikacji Społecznej
w Departamencie Informacji


Wymiar etatu: 1
Miejsce pracy: Warszawa


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Praca przy komputerze.

Zakres zadań:

 • opracowywanie – w porozumieniu z jednostkami autorskimi – zawartości graficznej oraz audiowizualnej do umieszczenia na Portalu Informacyjnym GUS oraz w mediach społecznościowych w celu promowania działalności statystyki publicznej,
 • wspieranie działań promocyjnych urzędów statystycznych, w tym promocji badań ankietowych i spisów powszechnych, w celu ujednolicenia działań promocyjnych oraz umożliwienia wymiany doświadczeń,
 • obsługa mediów społecznościowych urzędu w celu właściwej prezentacji działalności statystyki publicznej w tych mediach,
 • współudział w określaniu kierunków działań i metod w obszarze komunikacji GUS i urzędów statystycznych z otoczeniem, w celu budowy pozytywnego wizerunku statystyki publicznej wśród jej beneficjentów,
 • uczestniczenie w opracowywaniu okresowych planów działań promocyjnych i wizerunkowych GUS w celu budowania pozytywnego wizerunku statystyki publicznej,
 • inicjowanie, koordynowanie i wspieranie doraźnych działań promocyjnych i wizerunkowych, wynikających z zaistniałej sytuacji, w celu poprawy wizerunku instytucji.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata, w tym co najmniej rok przy realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi programów Corel Draw i/lub Adobe Illustrator i/lub Inkscape
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • kreatywność.


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe w zakresie sztuk plastycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2),
 • wysoko rozwinięte kompetencje w zakresie wizualnej prezentacji różnorodnych tematów,
 • znajomości zagadnień związanych z wykonywaniem analiz oraz prezentacją ich wyników,
 • wysoko rozwinięte kompetencje językowe (w tym umiejętność pisania i redagowania tekstów w jęz. polskim),
 • praca w redakcji/wydawnictwie/ agencji reklamowej/kreatywnej lub doświadczenie w zakresie przygotowania infografik lub praca w statystyce publicznej.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3-letniego doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej rocznego doświadczenia przy realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego z dziedziny sztuk plastycznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w pracy w redakcji/wydawnictwie/ agencji reklamowej/kreatywnej lub doświadczenia w zakresie przygotowania infografik lub pracy w statystyce publicznej,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2).


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć do: 11-05-2018 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
z dopiskiem: oferta nr 52/DI/2018


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 3 370 zł + dodatek stażowy.
 

Dokumenty można składać:

 1. w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 815-1615 w zamkniętych kopertach lub
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo poczty elektronicznej na adres . W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie 2 etapu naboru, tj. pisemnego testu wiedzy merytorycznej.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert - do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 449 40 52, 608 31 78, 608 30 42, 608 33 29, 608 30 95, 608 30 25, 449 40 91.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Małgorzata Połowska (Biuro Organizacji i Kadr GUS)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 23.04.2018 08:30
Aktualizacja informacji: 18.01.2019 10:38
Sprawdź historię zmian
Do góry