Dyrektor Generalny GUS Anna Borowska

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Dyrektor Generalny GUS Anna Borowska sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami:

 • Biura Organizacji i Kadr,
 • Biura Administracyjnego,
 • Departamentu Finansowo-Księgowego w zakresie działania dysponenta III stopnia.


Sekretariat tel. 22 608-31-19, fax 22 825-25-05
 

Dyrektor Generalny GUS wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.), w tym:

 1. Zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez:
   
  1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad departamentami w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Prezesa GUS,
  2. nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i układu wykonawczego do budżetu w części dotyczącej GUS,
  3. występowanie z wnioskiem do Prezesa GUS o nadanie regulaminu organizacyjnego GUS,
  4. ustalanie regulaminów wewnętrznych departamentów oraz ustalanie regulaminu pracy,
  5. gospodarowanie mieniem GUS, w tym zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla GUS oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majątku GUS,
  6. wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.),
  7. reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do mienia GUS,
  8. sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w GUS,
  9. zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, w tym tajemnicy statystycznej oraz tajemnicy państwowej i służbowej,
  10. zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej. 
    
 2. Dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w GUS oraz realizuje politykę personalną, w szczególności przez:
   
  1. przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w GUS,
  2. dokonywanie czynności wynikających z nawiązania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej oraz czynności związanych z ustaniem stosunku pracy,
  3. organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,
  4. dysponowanie funduszem nagród,
  5. administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w GUS.

Dyrektor Generalny Urzędu podlega bezpośrednio Prezesowi GUS.

Dyrektor Generalny Urzędu reprezentuje GUS na zewnątrz w wyżej wymienionych sprawach, w tym w postępowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz udziela stosownych pełnomocnictw.

W celu realizacji zadań, o których mowa wyżej, Dyrektor Generalny Urzędu wydaje zarządzenia oraz może upoważnić na piśmie dyrektorów departamentów i innych pracowników do podejmowania decyzji w sprawach objętych zakresem działania dyrektora generalnego urzędu.

Dyrektor Generalny Urzędu jest dysponentem środków budżetowych GUS i działa jako dysponent III stopnia oraz gospodaruje dodatkowymi środkami finansowymi pozyskiwanymi przez GUS.

Dyrektor Generalny Urzędu współpracuje z zakładową organizacją związkową działającą w GUS w sprawach przewidzianych w tym zakresie dla kierownika zakładu pracy w odrębnych przepisach.

Dyrektor Generalny Urzędu wykonuje inne, niż określone wyżej, zadania z upoważnienia Prezesa GUS, określone każdorazowo przez Prezesa GUS.

Dyrektor Generalny Urzędu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracami komórek organizacyjnych Urzędu.

Dyrektor Generalny Urzędu wyznacza, w uzgodnieniu z Prezesem GUS, zastępującego go dyrektora departamentu.


Struktura organizacyjna Głównego Urzędu Statystycznego


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 13.04.2014
Aktualizacja informacji: 09.02.2018 14:52
Sprawdź historię zmian
Do góry