Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
29/DR/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie Schematu postępowania przy opracowywaniu Regionalnych Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa Polskiego za rok 2014. Termin składania ofert: 10-05-2017 r., do godz. 10:00 27.04.2017 10.05.2017
Formularz oferty 27.04.2017
20/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania w formacie A4 oraz materiałów eksploatacyjnych wystarczających na 100 000 kopii. Termin składania ofert: 05-05-2017 r., do godz. 12:00 26.04.2017 05.05.2017
Formularz oferty 26.04.2017
22/RN/2017
Zapytanie ofertowe: Ocena stopnia reprezentatywności i dostępności na polskim rynku reprezentantów leków oraz ich dobór i wycena w roku 2017 dla potrzeb międzynarodowych porównań PKB i siły nabywczej walut (PPP) w ramach badań Eurostat - OECD PPP Programme. Termin składania ofert: 08-05-2017 r., do godz. 10:00 25.04.2017 08.05.2017
Załącznik nr 1 25.04.2017
Załącznik nr 2 25.04.2017
Załącznik nr 3 25.04.2017
Załącznik nr 4 25.04.2017
Formularz oferty 25.04.2017
28/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie budynków CBiES GUS w Jachrance do obowiązujących przepisów p.poż". Termin składania ofert: 28-04-2017 r., do godz. 16.15. W dniu 26-04-2017 r., o godz. 11-tej w holu budynku w Jachrance 81 planowane jest spotkanie, celem odbycia wizji lokalnej nieruchomości. 19.04.2017 28.04.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia 19.04.2017
Formularz oferty 19.04.2017
27/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonywanie prac ogrodniczych i pielęgnacyjnych na przyległym do Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie terenie zewnętrznym. Termin składania ofert: 14-04-2017 r., do godz. 10:00 06.04.2017 14.04.2017
Załącznik nr 1 - Zakres prac 06.04.2017
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 06.04.2017
Załącznik nr 3 - Pielęgnacja ziemi - opis czynności 06.04.2017
Załącznik nr 4 - Protokół odbioru 06.04.2017
Załącznik nr 5 - Harmonogram prac ogrodniczych 2017 06.04.2017
Załącznik nr 5 - Harmonogram prac ogrodniczych 2018 06.04.2017
Formularz oferty 06.04.2017
21/RN/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie usługi opracowania kosztorysów modelowych wybranych 7 obiektów budowlanych dla potrzeb parytetu siły nabywczej walut (PPP). Termin składania ofert: 12-04-2017 r., do godz. 15:00 06.04.2017 12.04.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 06.04.2017
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 06.04.2017
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 06.04.2017
Formularz oferty 06.04.2017
26/BA/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych w budynkach Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1, pkt. 1, 2, 3, termin realizacji 31 miesięcy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 30 listopada 2019 r. Termin składania ofert: 12-04-2017 r., do godz. 16.15 05.04.2017 12.04.2017
Formularz oferty 05.04.2017
Opis przedmiotu zamówienia 05.04.2017
25/BR/POPT/2017
Zapytanie ofertowe: Organizacja konferencji pt.: "Rozwój gospodarczy i przestrzenny Polski a realizacja polityki spójności" w dniach 25-26 maja 2017 r. w Katowicach. Termin składania ofert: 06-04-2017 r., do godz. 10:00 29.03.2017 11.04.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 29.03.2017
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 29.03.2017
Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamówień 29.03.2017
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym 29.03.2017
Załącznik nr 5 - Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz osób wykonujących w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 29.03.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 30.03.2017
Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego 31.03.2017
Modyfikacja zapytania ofertowego. Zamawiający zmienia termin składania ofert z 06-04-2017 r. do godz. 10:00 na 11-04-2017 r. do godz. 10:00 06.04.2017
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy zmodyfikowany 06-04-2017 r. 06.04.2017
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy 19.04.2017
19/DR/2017
Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego badania struktury gospodarstw rolnych w Polsce w 2016 r. (nr umowy 08411.2015.002-2015.616). Termin składania ofert: 07-04-2017 r., do godz. 15:30 28.03.2017 07.04.2017
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 28.03.2017
Formularz oferty 28.03.2017
15/BS/2017
Zapytanie ofertowe: Wykonanie badania dotyczącego poradnictwa rodzinnego prowadzonego przez Kościół katolicki w 2016 r. obejmującego swoim zakresem diecezje Kościoła katolickiego w Polsce oraz przygotowanie raportu z realizacji badania. Termin składania ofert: 29-03-2017 r., do godz. 10:00 22.03.2017 30.03.2017
Formularz oferty 22.03.2017
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30-03-2017 r., do godz. 10:00 28.03.2017
Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor najnowszej informacji: Elżbieta Zbrzeska (Departament Rolnictwa GUS)
Publikujący najnowszą informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie najnowszej informacji: 27.04.2017
Publikacja najnowszej informacji: 27.04.2017 12:59
Sprawdź historię zmian
1  2  3  4  5  6  7    
Do góry