Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informatyk ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki

06.09.2017

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

Informatyk ds. obsługi informatycznej
w Wydziale Informatyki


Wymiar etatu: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Zielona Góra


Warunki pracy

 • praca w siedzibie Urzędu,
 • praca administracyjno-biurowa,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 • wymuszona pozycja ciała,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • praca przy monitorze ekranowym,
 • brak windy,
 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie infrastrukturą informatyczną Urzędu opartą o technologię Windows (monitorowanie, konfigurowanie, instalowanie, wdrażanie, zabezpieczanie, przyłączanie do sieci LAN)  w celu prawidłowej i stabilnej pracy urządzeń  IT Urzędu,
 • utrzymywanie w stałej sprawności technicznej infrastruktury informatycznej poprzez przeprowadzanie bieżącej konserwacji, przeglądów, napraw i remontów. Przyjmowanie zgłoszeń oraz rozwiązywanie problemów użytkowników,
 • instalowanie oprogramowania narzędziowego oraz aplikacji funkcjonujących w Urzędzie na komputerach PC oraz na urządzeniach mobilnych w celu zapewnienia poprawnej pracy urządzeń w Urzędzie i w Oddziałach,
 • współpracowanie z administratorami w zakresie ochrony antywirusowej systemów i sieci informatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane dane w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa,
 • udzielanie wsparcia użytkownikom sieci komputerowej oraz systemów informatycznych, prowadzenie dokumentacji dot.: zgłoszeń w celu efektywnego wykorzystywania zasobów Urzędu,
 • prowadzenie archiwizacji serwerów, danych i oprogramowania (biblioteki taśmowe, macierze)  w celu ich zabezpieczania, w razie potrzeby prowadzenie odtwarzania kopii bezpieczeństwa,
 • analizowanie wyposażenia stanowisk pracy i zgłaszanych potrzeb w tym zakresie w celu zapewnienia właściwych warunków pracy użytkowników, prowadzenie ewidencji sprzętu będącego na stanie Urzędu w celu porządkowym.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

w y m a g a n i a  n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe: doświadczenie/umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego,
  i oprogramowania. Wiedza z zakresu funkcjonowania sieci LAN. Doświadczenie w obszarze technologii urządzeń IT,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi programów komputerowych i urządzeń IT oraz systemów operacyjnych wykorzystywanych w Urzędzie organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie/ studiowanie dokumentacji technicznej,
 • dobra znajomość systemów operacyjnych Windows,
 • znajomość budowy i  konfiguracji urządzeń IT w tym mobilnych,
 • znajomość funkcjonowania sieci komputerowych,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna i pisemna,
 • rzetelność,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • podstawowa znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e:

 • znajomość baz danych MS SQL,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows Serwer,
 • kreatywność,
 • analityczne myślenie,
 • otwartość na nowe technologie informatyczne.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Terminy i miejsce składania dokumentów

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.09.2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra
Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-zielonej-gorze/.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 322 31 31

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dorota Kabzińska-Galas (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 05.09.2017
Publikacja informacji: 06.09.2017 09:57
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 11:36
Sprawdź historię zmian
Do góry