Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych oraz badań wtórnych w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych

04.12.2017

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:


główny specjalista
ds. analiz i opracowań statystycznych oraz badań wtórnych
w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych


Wymiar etatu: 1/4
Miejsce wykonywania pracy:  Zielona Góra

 

Warunki pracy

 • praca w siedzibie Urzędu,
 • praca administracyjno-biurowa,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 • wymuszona pozycja ciała,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • praca przy monitorze ekranowym,
 • brak windy,
 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inicjowanie i prowadzenie prac metodologicznych oraz wdrożeniowych na potrzeby realizacji badań zróżnicowania poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • analiza zjawisk w przekrojach terytorialnych, prowadzenie studiów porównawczych i retrospektywnych uwzględniających potrzeby polityki spójności w celu zaprezentowania zróżnicowania przestrzennego oraz opracowywanie prezentacji graficznej tych zjawisk z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • koordynowanie procesu pozyskiwania danych, inicjowanie i opracowywanie koncepcji zbiorczych publikacji (i innych prezentacji, informacji) oraz prowadzenie prac merytoryczno-redakcyjnych w zakresie określonej tematyki w celu pokrycia potrzeb informacyjnych użytkowników, w szczególności na rzecz monitorowania polityki spójności,
 • współpraca z innymi jednostkami statystyki publicznej w zakresie budowy i wykorzystania narzędzi oraz metod ilościowych, w tym w zakresie metod mikroekonometrycznych i Data Miningowych oraz innych narzędzi analitycznych w celu analiz danych jednostkowych,
 • analiza doświadczeń, rozwoju metodologii i publikacji na świecie, opracowywanie materiałów analitycznych i reprezentowanie urzędu na konferencjach naukowych i branżowych w obszarze wykorzystywanych metod badawczych w celu rozbudowy potencjału analitycznego statystyki regionalnej.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia w prowadzeniu badań i analiz w obszarze regionalnej sytuacji społeczno-gospodarczej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
 • obsługa pakietu biurowego Microsoft Office
 • znajomość narzędzi statystycznych (SPSS, Statistica itp.)
 • prowadzenia badań, opracowań  i zestawień statystycznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • rzetelność
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • podstawowa znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk społecznych lub/i nauk matematycznych
 • doświadczenie zawodowe: praca w instytucji prowadzącej badania
 • obsługa programów graficznych (CorelDRAW) oraz Adobe Creative Cloud
 • znajomość systemu badań i metod statystycznych
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu średniozaawansowanym
 • myślenie analityczne
 • kreatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy złożyć do: 14 grudnia 2017 r.
 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra
Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-zielonej-gorze/

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 322 31 31

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dorota Kabzińska-Galas (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 04.12.2017 08:30
Sprawdź historię zmian
Do góry