Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych oraz badań wtórnych w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych

04.12.2017

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:


główny specjalista
ds. analiz i opracowań statystycznych oraz badań wtórnych
w Lubuskim Ośrodku Badań Regionalnych


Wymiar etatu: 1/4
Miejsce wykonywania pracy:  Zielona Góra

 

Warunki pracy

 • praca w siedzibie Urzędu,
 • praca administracyjno-biurowa,
 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów),
 • wymuszona pozycja ciała,
 • oświetlenie sztuczne i naturalne,
 • praca przy monitorze ekranowym,
 • brak windy,
 • przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inicjowanie i prowadzenie prac metodologicznych oraz wdrożeniowych na potrzeby realizacji badań zróżnicowania poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • analiza zjawisk w przekrojach terytorialnych, prowadzenie studiów porównawczych i retrospektywnych uwzględniających potrzeby polityki spójności w celu zaprezentowania zróżnicowania przestrzennego oraz opracowywanie prezentacji graficznej tych zjawisk z wykorzystaniem narzędzi GIS,
 • koordynowanie procesu pozyskiwania danych, inicjowanie i opracowywanie koncepcji zbiorczych publikacji (i innych prezentacji, informacji) oraz prowadzenie prac merytoryczno-redakcyjnych w zakresie określonej tematyki w celu pokrycia potrzeb informacyjnych użytkowników, w szczególności na rzecz monitorowania polityki spójności,
 • współpraca z innymi jednostkami statystyki publicznej w zakresie budowy i wykorzystania narzędzi oraz metod ilościowych, w tym w zakresie metod mikroekonometrycznych i Data Miningowych oraz innych narzędzi analitycznych w celu analiz danych jednostkowych,
 • analiza doświadczeń, rozwoju metodologii i publikacji na świecie, opracowywanie materiałów analitycznych i reprezentowanie urzędu na konferencjach naukowych i branżowych w obszarze wykorzystywanych metod badawczych w celu rozbudowy potencjału analitycznego statystyki regionalnej.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata doświadczenia w prowadzeniu badań i analiz w obszarze regionalnej sytuacji społeczno-gospodarczej
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
 • obsługa pakietu biurowego Microsoft Office
 • znajomość narzędzi statystycznych (SPSS, Statistica itp.)
 • prowadzenia badań, opracowań  i zestawień statystycznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna
 • rzetelność
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • podstawowa znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe w dziedzinie nauk społecznych lub/i nauk matematycznych
 • doświadczenie zawodowe: praca w instytucji prowadzącej badania
 • obsługa programów graficznych (CorelDRAW) oraz Adobe Creative Cloud
 • znajomość systemu badań i metod statystycznych
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu średniozaawansowanym
 • myślenie analityczne
 • kreatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy złożyć do: 14 grudnia 2017 r.
 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1
65-954 Zielona Góra
Wydział Kadr i Szkolenia, pok. 314


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: pisemny test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-zielonej-gorze/

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 68 322 31 31

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Dorota Kabzińska-Galas (Urząd Statystyczny w Zielonej Górze)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 04.12.2017 08:30
Aktualizacja informacji: 14.08.2018 14:00
Sprawdź historię zmian
Do góry