Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk w Ośrodku Statystyki Transportu i Łączności

15.05.2018

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


statystyk
w Ośrodku Statystyki Transportu i Łączności


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Szczecin
ADRES URZĘDU: ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

 

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa, możliwe wyjazdy służbowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny z zewnętrznymi podmiotami sprawozdawczymi, praca w terenie.


ZAKRES ZADAŃ

 • uczestniczenie w organizowaniu i realizowaniu badań statystycznych z zakresu transportu i łączności
 • uczestniczenie w kontroli rachunkowo-logicznej i merytorycznej sprawozdań statystycznych
 • uczestniczenie w zbieraniu danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej
 • przeprowadzanie ankietowych badań statystycznych metodami wywiadu bezpośredniego i telefonicznego


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej w tym regulacji prawnych
 • znajomość zagadnień ekonomicznych w szczególności dot. transportu
 • wiedza nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju
 • dobra znajomość programu Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25 maja 2018 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin
  pok. nr 718

  z dopiskiem - Oferta nr 5/2018


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 459-77-03.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz (Urząd Statystyczny w Szczecinie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 15.05.2018 08:30
Sprawdź historię zmian
Do góry