Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego

11.10.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

statystyk
w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Szczecin
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1


WARUNKI PRACY:
Praca administracyjno-biurowa, możliwe wyjazdy służbowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny z zewnętrznymi podmiotami sprawozdawczymi, praca w terenie. Stanowisko pracy znajduje się w siedzibie Urzędu na 8 piętrze. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego ( komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.

ZAKRES ZADAŃ:

 • Uczestniczenie w organizowaniu i realizowaniu badań statystycznych z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego,
 • Uczestniczenie w opracowywaniu rozwiązań metodologicznych, określaniu jednostek sprawozdawczych, ustalaniu podstawowych zmiennych, definicji pojęć, projektowaniu wzorów formularzy, przygotowaniu objaśnień do ich wypełniania oraz wzorów tablic roboczych, wynikowych i publikacyjnych wraz z założeniami z powierzonego zakresu,
 •  Współuczestniczenie w analizie wyników badań oraz ocenianie ich jakości,
 • Uczestniczenie w opracowaniu zbiorczych informacji statystycznych oraz w udostępnianiu i upowszechnianiu wyników badań,
 • Uczestniczenie we współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: średnie,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej, służby cywilnej, w tym regulacji prawnych,
 • Ogólna wiedza z zakresu statystyki,
 • Znajomość zagadnień ekonomicznych i społecznych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Wiedza nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju,
 • Średniozaawansowana znajomość programu Excel,
 • Komunikatywność, dokładność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Wykształcenie: wyższe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 23 października 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin
  pok. nr 718
  z dopiskiem Oferta nr 7/2017


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 459-77-03.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz (Urząd Statystyczny w Szczecinie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 11.10.2017
Publikacja informacji: 11.10.2017 08:15
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 10:56
Sprawdź historię zmian
Do góry