Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

statystyk w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego

11.10.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

statystyk
w Ośrodku Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Szczecin
ADRES URZĘDU: Urząd Statystyczny, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1


WARUNKI PRACY:
Praca administracyjno-biurowa, możliwe wyjazdy służbowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, kontakt telefoniczny z zewnętrznymi podmiotami sprawozdawczymi, praca w terenie. Stanowisko pracy znajduje się w siedzibie Urzędu na 8 piętrze. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego ( komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.

ZAKRES ZADAŃ:

 • Uczestniczenie w organizowaniu i realizowaniu badań statystycznych z zakresu nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego,
 • Uczestniczenie w opracowywaniu rozwiązań metodologicznych, określaniu jednostek sprawozdawczych, ustalaniu podstawowych zmiennych, definicji pojęć, projektowaniu wzorów formularzy, przygotowaniu objaśnień do ich wypełniania oraz wzorów tablic roboczych, wynikowych i publikacyjnych wraz z założeniami z powierzonego zakresu,
 •  Współuczestniczenie w analizie wyników badań oraz ocenianie ich jakości,
 • Uczestniczenie w opracowaniu zbiorczych informacji statystycznych oraz w udostępnianiu i upowszechnianiu wyników badań,
 • Uczestniczenie we współpracy z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie: średnie,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • Znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej, służby cywilnej, w tym regulacji prawnych,
 • Ogólna wiedza z zakresu statystyki,
 • Znajomość zagadnień ekonomicznych i społecznych,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Wiedza nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju,
 • Średniozaawansowana znajomość programu Excel,
 • Komunikatywność, dokładność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Wykształcenie: wyższe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Dokumenty należy złożyć do: 23 października 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin
  pok. nr 718
  z dopiskiem Oferta nr 7/2017


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 459-77-03.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz (Urząd Statystyczny w Szczecinie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 11.10.2017
Publikacja informacji: 11.10.2017 08:15
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 10:56
Sprawdź historię zmian
Do góry