Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

główny specjalista w Wydziale Administracyjnym

14.04.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko


Główny specjalista
w Wydziale Administracyjnym
 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Szczecin
ADRES URZĘDU: ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin

 

Wymiar etatu: 0,5
Liczba stanowisk pracy: 1


WARUNKI PRACY

Praca wykonywana jest w siedzibie Urzędu na 4. piętrze oraz w terenie. Praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka). Oświetlenie w pomieszczeniu sztuczne i naturalne. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak progów utrudniających wjazd wózkiem, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy zaopatrzone są w informację głosową oraz tablice przyzywowe z oznakowaniem dla osób niewidomych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie parteru.


ZAKRES ZADAŃ

 1. Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia robót budowlanych i zadań remontowych, projektów umów w części dotyczącej technicznej strony realizacji zamówienia, szacowanie wartości zamówienia (sporządzanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót), sporządzanie innych niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień oraz uczestniczenie w organizacji i odbiorach wykonanych robót budowalnych.
 2. Nadzór nad prowadzonymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi realizowanymi przez Urząd oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji projektowych, przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
 3. Administrowanie budynkami Urzędu w zakresie przeglądów i oceny ich stanu technicznego.
 4. Udział w ustalaniu potrzeb oraz opracowywaniu rocznego planu budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Znajomość prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych
 • Umiejętność kosztorysowania
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata przy realizacji inwestycji, remontów i w administrowaniu budynkiem
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie: wykształcenia oraz prawa jazdy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25 kwietnia 2018 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do Urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
   ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin
  pok. nr 718 VIII piętro

  z dopiskiem oferta nr 3/2018


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

List motywacyjny i wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-szczecinie/.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.

Oferty kandydatów niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 459-77-03.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Małgorzata Arcimowicz (Urząd Statystyczny w Szczecinie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 14.04.2018 08:30
Sprawdź historię zmian
Do góry