Urząd Statystyczny w Szczecinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter na terenie powiatu białogardzkiego w Oddziale w Koszalinie

12.06.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko


ankieter
na terenie powiatu białogardzkiego
w Oddziale w Koszalinie


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1


Umowa: na okres próbny

 

Główne obowiązki:

 1. Realizowanie badań ankietowych na terenie miasta i powiatu białogardzkiego wymagających przeprowadzania bezpośrednich wywiadów z respondentami przy wykorzystaniu urządzenia mobilnego lub formularzy papierowych.
 2. Analizowanie, kontrolowanie i przygotowywanie zebranych materiałów do opracowania.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność


WYMAGANIA DODATKOWE:

 • min. dwa lata pracy
 • umiejętność nawiązywania kontaktów
 • umiejętność obsługi komputera
 • dokładność
 • mobilność


Oferty zawierające:

 • list motywacyjny
 • cv
 • wymagane oświadczenia (w załączeniu)

należy składać do 21 czerwca 2018r.

osobiście do pokoju 309 ( sekretariat)

lub przesłać na adres:

Urząd  Statystyczny w Szczecinie
Oddział w Koszalinie
al. Monte Cassino 4
75-412 Koszalin
z dopiskiem oferta pracy ankieter Białogard

lub e-mailem na adres:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 94 347 63 20


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Dyrektor Urzędu Statystycznego  w Szczecinie informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie mający siedzibę w Szczecinie (70-530 Szczecin) przy ul. Matejki 22 – dalej „ Administrator”
 2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – lit. c) RODO  w związku z art. 22 1 § 1 i 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz  art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 997) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko ankietera.
 3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże brak zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w naborze.
 4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
 5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy  od zakończenia naboru.
 6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.  
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych tel. (91) 4597711

Oferty muszą zawierać oświadczenia o niekaralności , o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Barbara Gęsikiewicz (Urząd Statystyczny w Szczecinie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 12.06.2018 16:27
Sprawdź historię zmian
Do góry