Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter w Wydziale Badań Ankietowych (stanowisko poza korpusem służby cywilnej)

08.01.2019

Dyrektor poszukuje kandydata na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy na stanowisku


ankieter
w Wydziale Badań Ankietowych

(stanowisko poza korpusem służby cywilnej)


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja badań ankietowych na terenie województwa podkarpackiego, w tym w szczególności na  terenie powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego i krośnieńskiego wymagających przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów z respondentami, metodami wynikającymi z organizacji badań
 • Dbanie o jakość i kompletność zebranych danych oraz o terminową realizację powierzonych zadań
 • Symbolizacja zebranych danych zgodnie z obowiązującymi klasyfikacjami
 • Rejestracja danych z formularzy papierowych (metoda PAPI) w dedykowanych systemach informatycznych
 • Weryfikacja operatów. Sporządzanie wykazu rozbieżności stanu faktycznego w stosunku do posiadanych danych
 • Dystrybuowanie upominków dla respondentów biorących udział w badaniu


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca poza siedzibą Urzędu
 • Praca z urządzeniem mobilnym
 • Stres związany z realizacją badań ankietowych
 • Praca samodzielna wymagająca szczególnej koncentracji


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne:

 • wykształcenie: co najmniej średnie

pozostałe wymagania niezbędne

 • Staż pracy: 2 lata
 • Rzetelność
 • Znajomość zagadnień z zakresu metod i form zbierania danych statystycznych
 • Umiejętność organizacji własnej pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej i o ochronie danych osobowych


wymagania dodatkowe:

 • Znajomość topografii terenu objętego ankietowaniem
 • Doświadczenie związane z prowadzeniem badań ankietowych, w tym w szczególności badań statystycznych statystyki publicznej
 • Prawo jazdy kat. B (mile widziane)


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys i list motywacyjny,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (świadectwo pracy), 
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa  lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.


Termin składania dokumentów:
16-01-2019

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10
35 – 959 Rzeszów

z dopiskiem „Oferta pracy nr 1/2019”


Inne informacje:

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • stałe wynagrodzenie,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nabór składa się z dwóch etapów:

 • I etap: weryfikacja formalna ofert,
 • II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach I etapu rekrutacji. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 305, 304.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje się, że:

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Jana III Sobieskiego 10;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail – IOD_USRZE@stat.gov.pl, tel. 178535210, wewn. 304;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego oraz wyborem najlepszego kandydata do pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy i ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom i podmiotom trzecim i będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO;

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa pracy i ustawy o pracownikach urzędów państwowych jest obligatoryjne, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne;

9) dane osobowe Pracowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Kandydaci do pracy są zobowiązani do zamieszczenia na dokumentach zgody o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji.

Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO.

* - wymagane, jeżeli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO

Ważne: Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Lucyna Kołodziej-Sitek (Urząd Statystyczny w Rzeszowie)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Edukacji i Komunikacji GUS)
Publikacja informacji: 08.01.2019 16:12
Sprawdź historię zmian
Do góry