Urząd Statystyczny w Poznaniu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista w Wydziale Rejestrów

19.05.2017

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista
w Wydziale Rejestrów


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1
Miejsce pracy: Poznań

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy. Praca wewnątrz pomieszczenia, lekka z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów). Reprezentowanie Urzędu poza siedzibą, udział           w seminariach, warsztatach i konferencjach, wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy znajduje się w należącym do Urzędu Statystycznego 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań:

 • prowadzenie prac związanych z aktualizacją informacji zasilających rejestr TERYT, w tym m.in.: analiza zawartości baz danych, zestawień i raportów, tworzenie przestrzennych baz adresowych przy użyciu oprogramowania GIS,
 • tworzenie oprogramowania wspomagającego pracę wydziału,
 • współdziałanie w udostępnianiu i upowszechnianiu danych wynikowych z rejestru TERYT i REGON poprzez realizację zamówień zleceniodawców zewnętrznych i wewnętrznych,
 • monitorowanie zmian w przepisach dotyczących prowadzonych w wydziale rejestrów,
 • znajomość standardów klasyfikacyjnych GUS.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • wiedza z zakresu obsługi dużych baz danych,
 • umiejętność programowania w języku Visual Studio w środowisku NET oraz języka SQL,
 • znajomość systemów informacji geograficznej GIS,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej, służbie cywilnej oraz o ochronie danych osobowych,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe profilowane (informatyczne ze znajomością narzędzi GIS),
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • doświadczenie zawodowe 1 rok w obszarze administracji publicznej lub pracy biurowej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,  
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.     


Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy złożyć do:  12 czerwca 2017 r.
 • decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:  Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat, ul. Wojska Polskiego 27/29,  60-624 Poznań

koniecznie z dopiskiem - Oferta nr 8/2017


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2456 zł + dodatek stażowy.

Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.

List motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-poznaniu/

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem  o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-267.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Zofia Skibicka (Urząd Statystyczny w Poznaniu)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 19.05.2017
Publikacja informacji: 19.05.2017 16:53
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 08:28
Sprawdź historię zmian
Do góry