Urząd Statystyczny w Poznaniu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista w Wydziale Administracyjnym

11.08.2017

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista
w Wydziale Administracyjnym


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1
Miejsce pracy: Poznań


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy. Praca wewnątrz pomieszczenia, lekka z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów). Reprezentowanie Urzędu poza siedzibą, udział w seminariach, warsztatach i konferencjach, wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy znajduje się w należącym do Urzędu Statystycznego 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań:

 • administrowanie budynkiem Urzędu w Poznaniu (prowadzenie książki obiektu budowlanego, zgłaszanie konieczności przeglądów stałych i okresowych, zgłaszanie spraw związanych z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów zainstalowanych w budynku);
 • udział w realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w budynku Urzędu w Poznaniu oraz budynkach Urzędu zajmowanymi przez Oddziały;
 • analiza kosztów utrzymania kosztów budynku w Poznaniu oraz budynków Urzędu zajmowanych przez Oddziały;
 • współpraca z Kierownikami Oddziałów dot. nadzoru administracyjnego nad budynkami Urzędu zajmowanymi przez Oddziały;
 • przygotowywanie sprawozdań dot. stanu prawnego nieruchomości we władaniu Urzędu;
 • przygotowywanie pism dot. administrowania budynków będących we władaniu Urzędu;
 • sporządzanie wniosków dot. wykonania remontów, napraw i konserwacji budynków będących we władaniu Urzędu;
 • opisywanie faktur związanych z zakresem zadań.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość ustawy prawo budowlane,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność argumentowania,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • orientacja na klienta / interesanta,
 • myślenie analityczne,
 • negocjowanie,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze administracji publicznej,
 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. życiorys/CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 3. oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 1. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 2. zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.


Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do: 31 sierpnia 2017r.
 • decyduje data: wpływu do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań

koniecznie z dopiskiem - Oferta nr 13/2017


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.

List motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-poznaniu/

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-267.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Pobierz darmowe oprogramowanie do przeglądania plików:

Pliki do pobrania

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Justyna Hoffman (Urząd Statystyczny w Poznaniu)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 10.08.2017
Publikacja informacji: 11.08.2017 08:00
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 08:29
Sprawdź historię zmian
Do góry