Urząd Statystyczny w Poznaniu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista w Wydziale Administracyjnym

11.08.2017

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista
w Wydziale Administracyjnym


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1
Miejsce pracy: Poznań


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy. Praca wewnątrz pomieszczenia, lekka z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów). Reprezentowanie Urzędu poza siedzibą, udział w seminariach, warsztatach i konferencjach, wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy znajduje się w należącym do Urzędu Statystycznego 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań:

 • administrowanie budynkiem Urzędu w Poznaniu (prowadzenie książki obiektu budowlanego, zgłaszanie konieczności przeglądów stałych i okresowych, zgłaszanie spraw związanych z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów zainstalowanych w budynku);
 • udział w realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w budynku Urzędu w Poznaniu oraz budynkach Urzędu zajmowanymi przez Oddziały;
 • analiza kosztów utrzymania kosztów budynku w Poznaniu oraz budynków Urzędu zajmowanych przez Oddziały;
 • współpraca z Kierownikami Oddziałów dot. nadzoru administracyjnego nad budynkami Urzędu zajmowanymi przez Oddziały;
 • przygotowywanie sprawozdań dot. stanu prawnego nieruchomości we władaniu Urzędu;
 • przygotowywanie pism dot. administrowania budynków będących we władaniu Urzędu;
 • sporządzanie wniosków dot. wykonania remontów, napraw i konserwacji budynków będących we władaniu Urzędu;
 • opisywanie faktur związanych z zakresem zadań.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość ustawy prawo budowlane,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność argumentowania,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • orientacja na klienta / interesanta,
 • myślenie analityczne,
 • negocjowanie,
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze administracji publicznej,
 • uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 1. życiorys/CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 3. oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 1. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 2. zaświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej.


Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • dokumenty należy złożyć do: 31 sierpnia 2017r.
 • decyduje data: wpływu do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat
ul. Wojska Polskiego 27/29
60-624 Poznań

koniecznie z dopiskiem - Oferta nr 13/2017


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.

List motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:

http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-poznaniu/

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-267.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Justyna Hoffman (Urząd Statystyczny w Poznaniu)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 10.08.2017
Publikacja informacji: 11.08.2017 08:00
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 08:29
Sprawdź historię zmian
Do góry