Urząd Statystyczny w Poznaniu

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

samodzielny księgowy w Wydziale Ekonomicznym

16.05.2018

Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

 

Samodzielny księgowy
w Wydziale Ekonomicznym


Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1
Miejsce pracy: Poznań

 


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa na stanowisku wyposażonym w komputer i monitor ekranowy. Praca wewnątrz pomieszczenia, lekka, z przewagą wysiłku umysłowego, siedząca, samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Opracowywanie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne i biurowo-kancelaryjne. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów). Praca wewnątrz pomieszczenia; sporadyczne reprezentowanie Urzędu poza siedzibą; udział w seminariach, warsztatach i konferencjach naukowych; wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy znajduje się w należącym do Urzędu Statystycznego 5-kondygnacyjnym budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu. Budynek stanowi obiekt administracji publicznej. W obrębie wszystkich kondygnacji znajdują się pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i pomocnicze. W obiekcie wydzielone są strefy ograniczonego dostępu. Pod względem organizacyjno-technicznym i użytkowym budynek jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań:

 • realizowanie wynagrodzeń osobowych w celu wypłaty ich pracownikom,
 • realizowanie wynagrodzeń bezosobowych w celu ich wypłaty pracownikom oraz osobom obcym,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników w celu rozliczenia ich składek z ZUS,
 • naliczanie i odprowadzanie należnego podatku od osób fizycznych w celu rozliczenia z Urzędami Skarbowymi,
 • analizowanie prawidłowości i realności zapisów księgowych i sald w celu ustalenia faktycznego stanu finansowego jednostki.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie
 • przeszkolenie z obsługi programu płacowego Płatnik,
 • znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • znajomość przepisów o ubezpieczeniach społecznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość Kodeksu Pracy,
 • umiejętność argumentowania,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • poszukiwanie informacji,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze finansowo-księgowym,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie ekonomiczne,
 • znajomość zasad klasyfikacji wydatków budżetowych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • myślenie analityczne,
 • negocjowanie.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,   
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.

Terminy i miejsce składania dokumentów

 • dokumenty należy złożyć do: 28 maja 2018 r.
 • decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Poznaniu, Sekretariat
  Ul. Wojska Polskiego 27/29
  60-624 Poznań
  koniecznie z dopiskiem - Oferta nr 11/2018


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Kandydatki/kandydaci proszeni są o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.

List motywacyjny musi być opatrzony własnoręcznym podpisem a oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie:
http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/urzad-statystyczny-w-poznaniu/

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego.

Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 27-98-267.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Zofia Skibicka (Urząd Statystyczny w Poznaniu)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 16.05.2018 08:30
Sprawdź historię zmian
Do góry