Urząd Statystyczny w Lublinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych w Ośrodku Statystyki Budownictwa

08.05.2017

Dyrektor Urzędu poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalista ds. analiz i opracowań statystycznych
w Ośrodku Statystyki Budownictwa


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% .


Wymiar etatu: 1
Liczba miejsc pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 48


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie kompleksowych, wieloaspektowych analiz danych statystycznych z zakresu budownictwa w celu przygotowania publikacji,
 • realizacja prac koncepcyjnych i redakcyjnych związanych z przygotowaniem publikacji statystycznych, referatów prezentowanych na konferencjach i seminariach naukowych oraz artykułów i notatek przeznaczonych do publikacji w prasie lub mediach elektronicznych w celu zapewnienia właściwej i na wysokim poziomie merytorycznym prezentacji danych dotyczących sytuacji budownictwa,
 • analizowanie wyników badań statystycznych w celu zapewnienia poprawnej jakości danych statystycznych,
 • uczestnictwo w organizacji badań statystycznych z zakresu budownictwa w celu zapewnienia jak najwyższej jakości danych,
 • przedstawianie wyników badań z zakresu budownictwa na seminariach i konferencjach w celu dostarczenia informacji o kondycji i kierunkach zmian w sektorze budowlanym oraz prezentacja prac Ośrodka Statystyki Budownictwa,
 • rozpoznawanie i analizowanie potrzeb użytkowników informacji w celu zaspokajania ich oczekiwań w zakresie prezentowanych danych.


Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
 • bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe,
doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze analizy zjawisk społeczno-gospodarczych lub redagowaniu tekstów.
pozostałe wymagania niezbędne:

 • zdolność myślenia analitycznego oraz syntezy informacji pochodzących z różnych źródeł,
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • rzetelność,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna i pisemna,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • znajomość statystycznych metod analizy danych oraz umiejętność ich wykorzystania,
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania pakietu MS Office,
 • znajomość pakietów statystycznych (SPSS i/lub Statistica, innych) w stopniu umożliwiającym ich stosowanie w analizach,
 • znajomość komputerowych narzędzi graficznych oraz narzędzi do wizualizacji danych,
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej.

dodatkowe:

 • wykształcenie: wyższe matematyczne, ekonomiczne lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • kreatywność,
 • wystąpienia publiczne.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Termin składania dokumentów: 22-05-2017 r.

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin

z dopiskiem na liście motywacyjnym „ oferta nr 2/05/2017”


Inne informacje:

 

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.
 • ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
 • Pod niżej wymienionym adresem internetowym umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia.
 • Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - Informacje ogólne – Praca, bądź mailem lub telefonicznie.
 • Metody i techniki naboru:

etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.

Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania.  Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: 81 4652019 lub 81 4652050.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Monika Szymczak (Urząd Statystyczny w Lublinie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 08.05.2017
Publikacja informacji: 08.05.2017 10:49
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 08:15
Sprawdź historię zmian
Do góry