Urząd Statystyczny w Lublinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

programista ds. obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki

10.05.2017

Dyrektor Urzędu poszukuje kandydatów na stanowisko

programista ds. obsługi informatycznej
w Wydziale Informatyki

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% .


Wymiar etatu: 1
Liczba miejsc pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 48

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • projektowanie i tworzenie oprogramowania w celu przetwarzania danych statystycznych badań z zakresu specjalizacji,
 • uczestniczenie w pracach związanych z tworzeniem i utrzymaniem Dziedzinowych Baz Danych w celu zapewnienia ich dostępności i upowszechniania wyników badań,
 • projektowanie i tworzenie oprogramowania użytkowego w celu  wsparcia działania Urzędu,
 • współpraca  z Ośrodkami Urzędu w zakresie analizy i przetwarzania danych w celu udostępniania i upowszechniania wyników badań statystycznych,
 • udzielanie wsparcia użytkownikom sieci komputerowej oraz systemów informatycznych w celu efektywnego ich wykorzystania,
 • współuczestnictwo w zapewnieniu ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane dane w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa,
 • współuczestnictwo w administrowaniu infrastrukturą informatyczną w celu zapewnienia użytkownikom poprawnych warunków pracy w sieci.

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:  praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
 • bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze informatycznej.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość działania i konfiguracji systemów operacyjnych MS Windows,
 • umiejętność programowania w C#, VB.NET lub w innym języku środowiska .NET Framework,
 • znajomość XML,
 • umiejętność projektowania baz danych MS SQL Server,
 • umiejętność programowania w T-SQL.
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna.

dodatkowe:

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w programowaniu.

pozostałe wymagania dodatkowe:

 • myślenie analityczne,
 • kreatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/ kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego.

Termin składania dokumentów: 22-05-2017 r.

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny w Lublinie
Wydział Kadr i Szkolenia
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
z dopiskiem na liście motywacyjnym „ oferta nr 3/05/2017”


Inne informacje:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.
 • ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
 • Pod niżej wymienionym adresem internetowym umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia.
 • Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - Informacje ogólne – Praca, bądź mailem lub telefonicznie.
 • Metody i techniki naboru:
 • etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
 • etap III: rozmowa kwalifikacyjna.
 • Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych do uzyskania.  Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
 • Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3 000,00 PLN + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: 81 4652019 lub 81 4652050.

Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Monika Szymczak (Urząd Statystyczny w Lublinie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 10.05.2017
Publikacja informacji: 10.05.2017 11:05
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 08:15
Sprawdź historię zmian
Do góry