Urząd Statystyczny w Lublinie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ekspert (archiwista zakładowy) w Wydziale Organizacji i Rejestrów

05.09.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

ekspert (archiwista zakładowy) w Wydziale Organizacji i Rejestrów

Miejsce wykonywania pracy: Lublin


Adres urzędu: Urząd Statystyczny w Lublinie, ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin

Wymiar etatu: 1
Liczba miejsc pracy: 1


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • współpraca z archiwum państwowym, w tym w zakresie przygotowywania dokumentacji archiwalnej do przekazania,
 • prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt (w tym porządkowanie zasobu archiwalnego, przyjmowanie dokumentów do archiwum, wypożyczanie dokumentów z archiwum, sporządzanie sprawozdań z działalności archiwum),
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prawidłowego tworzenia teczek spraw i ich przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego,
 • brakowanie dokumentacji,
 • obsługa dokumentacji w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,
 • wysiłek fizyczny – noszenie dokumentacji archiwalnej,
 • oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo zlokalizowana na parterze, przed budynkiem Urzędu znajduje się platforma schodowa.


Wymagania niezbędne

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata ogólnego doświadczenia ogólnego
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word),
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych,
 • rzetelność,
 • dobra organizacja pracy.


Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu archiwistyki lub wyższe historyczne o specjalności archiwalnej, lub kurs kancelaryjno-archiwalny minimum I stopnia
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze zagadnień archiwalnych, w tym samodzielne przygotowywanie dokumentacji archiwalnej do przekazania do archiwum państwowego.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie ukończenia kursu kancelaryjno-archiwalnego,


Termin składania dokumentów: 15 września 2017 r.


Decyduje data stempla pocztowego.


Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres:

Urząd Statystyczny Lublinie
Wydział Kadr i Szkolenia
20-068 Lublin
ul. Stanisława Leszczyńskiego 48

Z dopiskiem na liście motywacyjnym – „ oferta nr WOR/E//09/2017”


Inne informacje:


Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony na zastępstwo w pełnym wymiarze etatu.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 2.400,00 PLN + premia regulaminowa + dodatek za wieloletnią pracę.

Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIE DODATKOWO DATĄ JEGO SPORZĄDZENIA.


Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika Wydziału Organizacji i Rejestrów Urzędu Statystycznego w Lublinie pod numerem telefonu: 81 533 2051 w.151, 81 4652051


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Monika Szymczak (Urząd Statystyczny w Lublinie)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 05.09.2017
Publikacja informacji: 05.09.2017 16:33
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 08:16
Sprawdź historię zmian
Do góry