Urząd Statystyczny w Kielcach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ankieter

13.04.2018

Dyrektor poszukuje kandydata na zastępstwo pracownika
w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy na stanowisku:


ankieter
(stanowisku pracy poza korpusem służby cywilnej)
 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja badań ankietowych na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym w szczególności na terenie powiatów: staszowskiego i okolicznych gmin, wymagających przeprowadzenia bezpośrednich wywiadów z respondentami, metodami wynikającymi z organizacji badań,
 • dbanie o jakość i kompletność zebranych danych oraz o terminową realizację powierzonych zadań.
 • symbolizacja zebranych danych zgodnie z obowiązującymi klasyfikacjami,
 • rejestracja danych z formularzy papierowych (metoda PAPI) w dedykowanych systemach informatycznych,
 • weryfikacja operatów. Sporządzanie wykazu rozbieżności stanu faktycznego w stosunku do posiadanych danych,
 • dystrybuowanie upominków dla respondentów biorących udział w badaniu.


Warunki pracy:

 • praca poza siedzibą Urzędu,
 • zadaniowy czas pracy,
 • praca z urządzeniem mobilnym (tabletem),
 • praca samodzielna wymagająca szczególnej koncentracji i bardzo dobrej organizacji,


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie: co najmniej średnie,
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność organizacji własnej pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • możliwość rozwoju i szkoleń,
 • umiejętność poszukiwania informacji,
 • umiejętność myślenia analitycznego,
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej,
 • zorientowanie na klienta/interesanta.


wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata,
 • znajomość zagadnień z zakresu metod i form zbierania danych statystycznych,
 • znajomość topografii terenu objętego ankietowaniem,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 


Termin składania dokumentów: 23-04-2018


Miejsce składania dokumentów:

Urząd Statystyczny w Kielcach
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2
25-369 Kielce

z dopiskiem „Oferta pracy nr 4/2018”


Inne informacje:

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat – proponowane wynagrodzenie: zasadnicze 2200,00 zł brutto + dodatek stażowy zgodnie  z obowiązującymi zasadami  + premia regulaminowa.

Prosimy o dokładne sprawdzanie czy Państwa aplikacje zawierają komplet wymaganych dokumentów, zgodnych z treścią ogłoszenia. Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w Urzędzie Statystycznym w Kielcach lub za pośrednictwem poczty. Doświadczenie zawodowe może być również potwierdzone innym dokumentem, niż świadectwo pracy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani (niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu) nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Ze względu na miejsce wykonywania pracy do składania aplikacji zachęcamy osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie powiatu staszowskiego lub okolicach.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 412499614 lub 412499615


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Iwona Pobocha (Urząd Statystyczny w Kielcach)
Publikujący informację: Krzysztof Makulec (Departament Informacji GUS)
Publikacja informacji: 13.04.2018 15:14
Aktualizacja informacji: 13.04.2018 15:34
Sprawdź historię zmian
Do góry