Urząd Statystyczny w Katowicach

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

młodszy informatyk do spraw obsługi informatycznej w Wydziale Informatyki

11.08.2017

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

młodszy informatyk do spraw obsługi informatycznej
w Wydziale Informatyki


Miejsce wykonywania pracy: Katowice
ADRES URZĘDU: 40-158 Katowice, ul. Owocowa 3
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1


WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / wejście główne od strony ul. Owocowej przystosowane dla osób niepełnosprawnych (strefa ogólnodostępna) / węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na parterze (strefa ogólnodostępna) / budynek czterokondygnacyjny /  praca na niskim parterze, bez windy / ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb   osób niepełnosprawnych.


Zakres zadań:

 • Serwisowanie i naprawa sprzętu informatycznego.
 • Monitorowanie i testowanie sprzętu informatycznego w celu przygotowania stanowisk pracy.
 • Modernizowanie i rozbudowa urządzeń informatycznych i sieci komputerowych.
 • Wdrażanie projektów rozbudowy infrastruktury sieciowej w celu sprawnego działania sieci.
 • Udział w planowaniu zakupów sprzętu informatycznego.


Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej.
 • Asertywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Wymagania dodatkowe:

 • Przeszkolenie w zakresie budowy i napraw sprzętu komputerowego.
 • Systematyczność.
 • Dokładność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Chęć doskonalenia swoich umiejętności.


Inne dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • Termin składania dokumentów: 21-08-2017 r.
 • Decyduje data stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do Urzędu

Urząd Statystyczny w Katowicach
Wydział Kadr i Szkolenia
40-158 Katowice
ul. Owocowa 3

z dopiskiem  oferta nr 20/2017


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty aplikacyjne oraz oświadczenia wymagają własnoręcznego podpisu kandydatki/kandydata.

Nabór przebiega w następujących etapach: weryfikacja formalna ofert, sprawdzenie wiedzy z zakresu wymagań koniecznych zawartych w ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie lub drogą elektroniczną poinformowani o kolejnym etapie naboru. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty otrzymane po terminie oraz oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Po przeprowadzonym naborze niezwłocznie zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru przez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Biuletynie Informacji Publicznej GUS oraz w miejscu powszechnie dostępnym.  

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-77-91-212.

 

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie oferty będą rozważane z poszanowaniem zasad równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Podmiot publikujący: Główny Urząd Statystyczny
Autor informacji: Justyna Kostecka-Gębarowska (Urząd Statystyczny w Katowicach)
Publikujący informację: Alicja Koszela (Departament Informacji GUS)
Wytworzenie informacji: 10.08.2017
Publikacja informacji: 11.08.2017 08:00
Aktualizacja informacji: 06.03.2018 16:30
Sprawdź historię zmian
Do góry